Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr da, sy’n saff ac yn ddiogel, mewn cymunedau braf.


timthumb

Newidiadau i’n Gwasanaeth Trwsio 2.05.2021

Yn unol ag arweiniad Llywodraeth Cymru, ‘rydyn ni’n parhau i ehangu ystod ein gwaith trwsio.

Mae hynny’n golygu ein bod yn gwneud y rhan fwyaf o waith trwsio ble gellir rheoli risg haint. Er hynny, mae‘r gwaith yn cymryd mwy o amser ar hyn o bryd am sawl rheswm a gofynnwn i chi fod yn amyneddgar.

‘Rydym wedi dal sawl cais am waith trwsio llai o frys yn ôl tros y cyfnod cloi er mwyn rheoli risg, ond bellach mae’r rhan fwyaf o’r ceisiadau wedi eu rhyddhau.

Os ydych wedi oedi rhag gwneud cais am waith Cynnal a Chadw i’ch eiddo yn ystod y cyfnod clo, yna dewch i gysylltiad.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni ynglŷn â gwaith trwsio, bydd ein staff yn gwneud eu gorau i egluro beth fydd yn digwydd gyda’ch cais a beth fydd y camau nesaf.

Er mwyn diogelu ein tenantiaid, rydym hefyd yn parhau hefo rhaglen Archwilio a Gwasanaethu gyflawn, felly plis cydweithiwch gyda ni gan hwyluso mynediad I’ch cartref fel gallwn wneud y gwaith pwysig yma I’ch cadw yn ddiogel.

Diogelwch ein tenantiaid, staff a chontractwyr yw prif flaenoriaeth Grŵp Cynefin, a gwerthfawrogwn eich cefnogaeth a’ch dealltwriaeth.

Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, bydd Grŵp Cynefin nawr yn darparu gwasanaeth Cynnal a Chadw fel a ganlyn:

* Trwsio argyfwng yn unig gyda gwaith arall yn amodol i asesiad risg / awdurdod swyddogion

* Rhaglen archwilio a gwasanaethu cyflawn a gwaith cywiro fel sydd angen

* Holl waith ail-osod ac i eiddo gwag

* Gwaith adnewyddu i gragen eiddo ac ardaloedd tu allan

* DIM gwaith adnewyddu mewnol

* DIM gwaith amnewid drysau a ffenestri.

Byddwn yn adolygu’r sefyllfa a’n safbwynt yn ystod yr wythnos sy’n dechrau y 4ydd o Ionawr, ac yn diweddaru ymhellach.

Yn unol â chyngor y Llywodraeth plîs ystyriwch ohirio ceisiadau am waith nes y bydd y cyfyngiadau Lefel 4 wedi’u llacio, os yw’n ddiogel gwneud hynny. Diolch.

Gweler y rheolau:

https://llyw.cymru/ymweld-phobl-mewn-cartrefi-preifat-lefel-rhybudd-4


https://llyw.cymru/lefel-rhybudd-4-cwestiynau-cyffredin

Gallwch gysylltu trwy:

  • Gwblhau’r ffurflen ymholi
  • Ffonio’r Tîm Gwasanaeth Cwsmer,
  • Cyswllt Cynefin ar 0300 111 2122
  • Ysgrifennu at y Tîm yn eich swyddfa leol

Penygroes - Ty Silyn, Penygroes, Caernarfon LL54 6LY

Dinbych – 54 Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3BW

Bala – Uned 8 Gweithdai Penllyn, Y Bala, LL23 7SP

Llangefni – 33-35 Stryd Fawr, Llangefni, LL77 7NA

  • Galw heibio’r swyddfa agosaf,nodwch mae ymweliadau â‘r swyddfeydd Y Bala a Llangefni drwy apwyntiadau yn unig
  • E-bostio post@grwpcynefin.org
  • Dychwelyd eich ffurflen foddhad

Gwasanaeth Argyfwng

Mae’r Gymdeithas yn cynnal gwasanaeth trwsio argyfwng y tu allan i oriau swyddfa arferol h.y. rhwng 5pm a 8.30am ac hefyd ar benwythnosau a Gwyliau Banc. Gallwch gysylltu â‘r gwasanaeth ar-alwad trwy ffonio 0300 111 2122.

Yswiriant

Cyfrifoldeb y tenant yw sicrhau fod ganddynt yswiriant cynnwys (contents insurance) eu hunain. Yswirio’r ‘adeilad’ (buildings insurance) yn unig fydd Grŵp Cynefin.


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy