Y Shed

Mae hen adeilad rheilffordd yng Ngallt Melyd ger Prestatyn yn cael ei adfywio a’i weddnewid yn ganolfan i’r gymuned yn cynnwys caffi, arddangosfa dreftadaeth, cyfleuster llogi beics ac unedau busnes.


cropped_2

Mae Y Shed, yng Ngallt Melyd ger Prestatyn, mewn lleoliad hardd ar ochr yr hen reilffordd sydd bellach yn llwybr cerddwyr gyda 60,000 o ddefnyddwyr y flwyddyn wedi’u cofnodi.

Rydym yn adnewyddu’r adeilad rhestredig hanesyddol yn ôl i ddefnydd ac mae’r prosiect yn golygu datblygu ased cymunedol bywiog a chynaliadwy. Y weledigaeth yw datblygu canolfan ar gyfer y gymuned leol, gan gynnig cyfleoedd gwirfoddoli, menter, cyflogaeth a dysgu mewn adeilad sy’n gyfoes wrth gyd-fynd â‘i nodweddion cryf gwreiddiol.

Bydd Y Shed yn cynnal y gweithgareddau canlynol:

• Caffi ar y llawr cyntaf sy’n hyrwyddo bwyd iach a mentrau tyfu lleol gyda 44 man eistedd tu mewn ac 20-30 ychwanegol y tu allan.

• Canolfan Dreftadaeth - 1 twnnel amser llawr gwaelod a rhywfaint o ddehongliad treftadaeth o fewn y caffi. Bydd gweithgareddau treftadaeth hefyd i ddenu ymwelwyr ac ymweliadau addysgol.

• Gweithdai / mannau busnes ar gyfer crefftwyr / busnesau lleol - wedi’u lleoli mewn cynwysyddion llongau wedi’u cynllunio’n unigol ger yr adeilad - wedi’u cynllunio i gynnwys ymwelwyr sy’n gallu gwylio crefftwyr wrth eu gwaith.

• Cyfleuster hurio beiciau gyda photensial i ehangu i weithgareddau awyr agored eraill - cerdded Nordig ac ati.

• Siop gymunedol - cyfle i gelfyddwyr llai a thrigolion lleol brofi masnach, arddangos a gwerthu eu cynhyrchion. Bydd lle arddangosfa hefyd ar gael i artistiaid lleol.

Hanes

Mae’r ‘Grŵp Gweithredu Trigolion Gallt Melyd’ (MRAG) wedi cael dyheadau ers iddo gael ei gau i ddatblygu’r adeilad rhestredig (gradd 2) yn ganolfan sy’n ymgorffori treftadaeth gyfoethog Meliden ac annog ymwelwyr i’r ardal. Nododd MRAG gyfle i ddod ag adeilad sydd ag arwyddocâd hanesyddol i Meliden yn ôl i fywyd.

Daeth Tîm Mentrau Cymunedol Grŵp Cynefin yn rhan o’r prosiect ym mis Ionawr 2015 i gefnogi MRAG a’r awdurdod lleol i ddatblygu’r prosiect ymhellach. Yn dilyn dwy flynedd o waith caled, gan baratoi’r cynllun busnes a’r ceisiadau am arian, cawsom gadarnhad bod y Loteri Genedlaethol wedi dyfarnu £1.1 miliwn i gyflawni’r prosiect. Ym mis Mai 2017 cadarnhawyd yr arian cyfatebol ychwanegol ac roedden yn medru cyflawni’r broses caffael ar gyfer y prif gontract. Dechreuodd y gwaith adeiladu ddiwedd 2017 ac rydym yn gobeithio agor y prosiect o gwmpas Pasg 2019.

Mae cyfle i artistiaid, ffotograffwyr, gwneuthurwyr crefft, a chynhyrchwyr bwyd gyfle i arddangos eu nwyddau unwaith y byddant yn agored. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni: Ffurflen datgan diddordeb cynnyrch/celf

Anfonwch eich ffurflen i yshed@grwpcynefin.org neu Grŵp Cynefin, Tŷ John Glyn, 54 Vale Street, Dinbych, LL16 3BW.


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy