Taclo Digartrefedd

Digartrefedd yw’r ffurf fwyaf eithafol o allgau cymdeithasol, a gall gael effaith niweidiol ar berson. Mae Grŵp Cynefin yn cefnogi nifer o brosiectau er mwyn ceisio lleihau digartrefedd.


Gweithiwr Allanol i’r Ieuenctid Digartref (Sir Conwy)

Nôd y prosiect yw cefnogi a rhoi grym i bobl ifanc wneud penderfyniadau deallus a phositif, a’u cynnwys hwy wrth ddylanwadu ar y systemau sy’n effeithio ar eu bywydau bob dydd.

Mae gan y prosiect ddau brif amcan. Y cyntaf yw annog pobl ifanc, trwy fethodoleg datblygu cymunedol, i ryngweithio gydag asiantaethau megis Y Gwasanaeth Ieuenctid, Yr Heddlu, Gwasanaethau Cymdeithasol, Awdurdodau / Cymdeithasau Tai a phrosiectau cymunedol eraill. Gall partneriaethau o’r fath annog pobl ifanc i drafod materion sydd o bwys iddynt, dylanwadu ar benderfyniadau, a hyrwyddo cyfranogiad ac ymarfer da.

Yr ail yw gwasanaeth ataliol addysgiadol a gynigir i Ysgolion, Colegau a sefydliadau ieuenctid lleol. Mae’r Swyddog Allanol yn gallu darparu sesiynau deinamig a hyblyg gan ddefnyddio adnodd ‘Housemate’ Shelter Cymru, i godi ymwybyddiaeth ynglŷn â materion digartrefedd ieuenctid.

Manylion Cysylltu
Ffôn: 01492 576274
Ebost: gemma.levey@conwy.gov.uk

Hostel Llys Seion (Gwynedd)

Mae Llys Seion yn safle gyda 6 o fflatiau ac wedi ei leoli ym Mhwllheli. Darparwyd y fflatiau’n benodol ar gyfer pobl ddigartref er mwyn cynnig cefnogaeth a chyngor i fyw yn annibynnol. Mae’r gwasanaeth cefnogaeth symudol hefyd yn cynnig yr un gefnogaeth i unigolion yn y gymuned.

Cynllun Cefnogaeth Symudol (Gwynedd)

Mae’r ein Cynllun Cefnogaeth Symudol yn wasanaeth ar draws Wynedd i deuluoedd ac unigolion sy’n byw mewn eiddo gan gymdeithas dai, rhentu eiddo preifat, llety dros dro neu yn berchen eu eiddo eu hunain. Nôd y cynllun yw eu cefnogi i gynnal eu cartref yn llwyddiannus ac annibynnol.

Cynllun Ymyrraeth Deuluol (Gwynedd)

Mae’r ein Cynllun Ymyrraeth Deuluol yn darparu cefnogaeth ddwys i deuluoedd sydd mewn perygl o fod yn ddigartref o ganlyniad i’w hymddygiad gwrthgymdeithasol. Nôd y cynllun yw cydweithio a’r teulu i atal digartrefedd a thor tenantiaeth, lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol, cydweithio ag asiantaethau allanol a gwella canfyddiadau o ddiogelwch yn y gymuned.

Manylion Cysylltu
Ffôn: 01758 703087
Ebost: llysseion@gorwel.org
Cyfeiriad: Gorwel, Canolfan Felin Fach, 12 Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5SD

Yr Hafod

Mae Yr Hafod yn brosiect tai â chefnogaeth ar gyfer 6 o bobl ifanc rhwng 16 a 25 mlwydd oed, wedi ei leoli ym Maes Hyfryd, Dinbych (ar yr un safle â Hwb Dinbych).

Mae’r prosiect yn darparu cefnogaeth i’r bobl ifanc yn eu llety, ar y safle ac yn y gymuned.

Grŵp Cynefin sy’n berchen ac yn rheoli’r prosiect, ac mae’r gefnogaeth yn cael ei ddarparu trwy gyfrwng cyllid Cefnogi Pobl gan Gyngor Sir Ddinbych.

Manylion Cyswllt
Ffôn: 0300 111 2122
E-bost: post@grwpcynefin.org


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Newidiadau Budd-dal »

Yn ddiweddar mae’r Llywodraeth wedi pasio’r Ddeddf Diwygio Lles sy’n cyflwyno toriadau ar draws ystod eang o fudd-daliadau. Mae rhai o’r prif newidiadau i’w gweld isod, gyda linc i wefan “Mae eich Budd Daliadau yn Newid” sy’n darparu…


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy