Taclo Digartrefedd

Digartrefedd yw’r ffurf fwyaf eithafol o allgau cymdeithasol, a gall gael effaith niweidiol ar berson. Mae Grŵp Cynefin yn cefnogi nifer o brosiectau er mwyn ceisio lleihau digartrefedd.


Prosiect Byw yn Annibynnol

Mae’r prosiect Byw yn Annibynnol, sydd wedi ennill nifer o wobrau, yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Grŵp Cynefin, ac yn gweithio mewn partneriaeth â Chartrefi Conwy, Tai Gogledd Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Sir Ddinbych.

Bwriad y prosiect yw atal digartrefedd ymysg pobl ifanc trwy addysgu a chodi ymwybyddiaeth.

Gwneir hyn trwy ddarparu:

  • gwasanaeth gwybodaeth a chynghori ar gyfer pobl ifanc ar draws Conwy a Sir Ddinbych
  • rhaglen sy’n rhoi cymorth buan ac wedi’i dargedu i bobl ifanc sydd mewn risg mawr
  • rhaglen estyn allan hyblyg i roi cefnogaeth i bobl ifanc mewn llety dros dro neu lety â chefnogaeth

Gallwch ddarllen mwy am waith y prosiect yn y daflen wybodaeth yma.

Manylion Cyswllt

post@goingitalone.co.uk 01745 818485

Hostel Llys Seion (Gwynedd)

Mae Llys Seion yn safle gyda 6 o fflatiau ac wedi ei leoli ym Mhwllheli. Darparwyd y fflatiau’n benodol ar gyfer pobl ddigartref er mwyn cynnig cefnogaeth a chyngor i fyw yn annibynnol. Mae’r gwasanaeth cefnogaeth symudol hefyd yn cynnig yr un gefnogaeth i unigolion yn y gymuned.

Cynllun Cefnogaeth Symudol (Gwynedd)

Mae’r ein Cynllun Cefnogaeth Symudol yn wasanaeth ar draws Wynedd i deuluoedd ac unigolion sy’n byw mewn eiddo gan gymdeithas dai, rhentu eiddo preifat, llety dros dro neu yn berchen eu eiddo eu hunain. Nôd y cynllun yw eu cefnogi i gynnal eu cartref yn llwyddiannus ac annibynnol.

Cynllun Ymyrraeth Deuluol (Gwynedd)

Mae’r ein Cynllun Ymyrraeth Deuluol yn darparu cefnogaeth ddwys i deuluoedd sydd mewn perygl o fod yn ddigartref o ganlyniad i’w hymddygiad gwrthgymdeithasol. Nôd y cynllun yw cydweithio a’r teulu i atal digartrefedd a thor tenantiaeth, lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol, cydweithio ag asiantaethau allanol a gwella canfyddiadau o ddiogelwch yn y gymuned.

Manylion Cysylltu
Ffôn: 01758 703087
Ebost: llysseion@gorwel.org
Cyfeiriad: Gorwel, Canolfan Felin Fach, 12 Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5SD

Yr Hafod

Mae Yr Hafod yn brosiect tai â chefnogaeth ar gyfer 6 o bobl ifanc rhwng 16 a 25 mlwydd oed, wedi ei leoli ym Maes Hyfryd, Dinbych (ar yr un safle â Hwb Dinbych).

Mae’r prosiect yn darparu cefnogaeth i’r bobl ifanc yn eu llety, ar y safle ac yn y gymuned.

Grŵp Cynefin sy’n berchen ac yn rheoli’r prosiect, ac mae’r gefnogaeth yn cael ei ddarparu trwy gyfrwng cyllid Cefnogi Pobl gan Gyngor Sir Ddinbych.

Manylion Cyswllt
Ffôn: 0300 111 2122
E-bost: post@grwpcynefin.org


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy