Taclo Digartrefedd

Digartrefedd yw’r ffurf fwyaf eithafol o allgau cymdeithasol, a gall gael effaith niweidiol ar berson. Mae Grŵp Cynefin yn cefnogi nifer o brosiectau er mwyn ceisio lleihau digartrefedd.


Prosiect Byw yn Annibynnol

Mae’r prosiect Byw yn Annibynnol, sydd wedi ennill nifer o wobrau, yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Grŵp Cynefin, ac yn gweithio mewn partneriaeth â Chartrefi Conwy, Tai Gogledd Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Sir Ddinbych.

Bwriad y prosiect yw atal digartrefedd ymysg pobl ifanc trwy addysgu a chodi ymwybyddiaeth.

Gwneir hyn trwy ddarparu:

  • gwasanaeth gwybodaeth a chynghori ar gyfer pobl ifanc ar draws Conwy a Sir Ddinbych
  • rhaglen sy’n rhoi cymorth buan ac wedi’i dargedu i bobl ifanc sydd mewn risg mawr
  • rhaglen estyn allan hyblyg i roi cefnogaeth i bobl ifanc mewn llety dros dro neu lety â chefnogaeth

Gallwch ddarllen mwy am waith y prosiect yn y daflen wybodaeth yma.

Manylion Cyswllt

gemma@goingitalone.co.uk
07717 543198

Hostel Llys Seion (Gwynedd)

Mae Llys Seion yn safle gyda 6 o fflatiau ac wedi ei leoli ym Mhwllheli. Darparwyd y fflatiau’n benodol ar gyfer pobl ddigartref er mwyn cynnig cefnogaeth a chyngor i fyw yn annibynnol. Mae’r gwasanaeth cefnogaeth symudol hefyd yn cynnig yr un gefnogaeth i unigolion yn y gymuned.

Cynllun Cefnogaeth Symudol (Gwynedd)

Mae’r ein Cynllun Cefnogaeth Symudol yn wasanaeth ar draws Wynedd i deuluoedd ac unigolion sy’n byw mewn eiddo gan gymdeithas dai, rhentu eiddo preifat, llety dros dro neu yn berchen eu eiddo eu hunain. Nôd y cynllun yw eu cefnogi i gynnal eu cartref yn llwyddiannus ac annibynnol.

Cynllun Ymyrraeth Deuluol (Gwynedd)

Mae’r ein Cynllun Ymyrraeth Deuluol yn darparu cefnogaeth ddwys i deuluoedd sydd mewn perygl o fod yn ddigartref o ganlyniad i’w hymddygiad gwrthgymdeithasol. Nôd y cynllun yw cydweithio a’r teulu i atal digartrefedd a thor tenantiaeth, lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol, cydweithio ag asiantaethau allanol a gwella canfyddiadau o ddiogelwch yn y gymuned.

Manylion Cysylltu
Ffôn: 01758 703087
Ebost: llysseion@gorwel.org
Cyfeiriad: Gorwel, Canolfan Felin Fach, 12 Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5SD

Yr Hafod

Mae Yr Hafod yn brosiect tai â chefnogaeth ar gyfer 6 o bobl ifanc rhwng 16 a 25 mlwydd oed, wedi ei leoli ym Maes Hyfryd, Dinbych (ar yr un safle â Hwb Dinbych).

Mae’r prosiect yn darparu cefnogaeth i’r bobl ifanc yn eu llety, ar y safle ac yn y gymuned.

Grŵp Cynefin sy’n berchen ac yn rheoli’r prosiect, ac mae’r gefnogaeth yn cael ei ddarparu trwy gyfrwng cyllid Cefnogi Pobl gan Gyngor Sir Ddinbych.

Manylion Cyswllt
Ffôn: 0300 111 2122
E-bost: post@grwpcynefin.org


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy