HWB Dinbych

Canolfan sydd yn cynnig cyfleoedd addysg, gwaith a gwella llesiant yn Ninbych.


Context_02

Adeiladwyd HWB Dinbych i gynnig amrywiaeth o wasanaethau cefnogi i bobl Dinbych a’r cylch.

Mae’r ganolfan yn cael ei rheoli gan Grŵp Cynefin mewn partneriaeth gydag adrannau gwasanaethau ieuenctid a thai Cyngor Sir Ddinbych, Grŵp Llandrillo Menai, a Phrosiect Ieuenctid Dinbych.

Prif nod HWB Dinbych yw cynyddu’r cyfleoedd i gael hyfforddiant a gwaith yn lleol.Gwneir hyn drwy weithio’n agos gyda busnesau lleol, sefydlu mentrau hunan gyflogaeth, datblygu cyfleoedd menter lleol a helpu pobl i gael addysg bellach.

Ar lawr gwaelod HWB Dinbych mae ystafell gyfarfod, ystafell weithgareddau, ystafell gyfrifiaduron, gweithdy, cegin ac ystafell gyfarfod fach. Mae’n bosib archebu’r ystafelloedd yma, gyda nifer o gwmnïau yn eu defnyddio ar gyfer cyfarfodydd, cwnsela, hyfforddiant, dosbarthiadau ffitrwydd a chlybiau ieuenctid. Er mwyn archebu ystafell cwbwlhewch y ffurflen archebu ac ei yrru at hwb@hwbdinbych.org

Defnyddir y llawr cyntaf gan Coleg Llandrillo ar gyfer cyrsiau oedolion a chymunedol. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Coleg Llandrillo ar 01745 812 812 ext.1676 Ebost: enquiries.hwb@gllm.ac.uk

https://www.gllm.ac.uk/adult-and-community/

Hafod
Mae’r cynllun hefyd yn cynnwys chwech fflat i bobl ifanc lle cânt eu cefnogi a’u paratoi ar gyfer byw’n annibynnol. Am fwy o wybodaeth dilynnwch y linc yma

Celf at Iechyd – Prosiect Presgripsiwn Cymdeithasol
Pwrpas y prosiect yma ydi gwella iechyd a lleisiant unigolion. Rydym yn derbyn hunan-atgyfeiriadau ac atgyfeiridadau gan asiantaethau yr ardal megis Meddygol Teulu, asiantaethau iechyd meddwl a’r cyngor lleol.

Am fwy o fanylion am HWB Dinbych, cysylltwch â Elain Lloyd ar 01745 818 485 neu hwb@hwbdinbych.org

Dilynwch @HWB_Dinbych ar Twitter a Facebook am fwy o wybodaeth am yr hyn sy’n digwydd yn wythnosol.


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy