Gorwel

Mae Gorwel yn darparu ystod o wasanaethau cymorth i bobl hŷn, pobl sy'n cael eu heffeithio gan gamdriniaeth ddomestig a digartrefedd.


LogoGorwel

Darparu gwasanaethau rhagorol sy’n cefnogi pobl i fyw yn ôl eu dewis

Uned fusnes o fewn Grŵp Cynefin yw Gorwel. Prif ffocws Gorwel yw darparu gwasanaethau cefnogi yn y meysydd trais yn y cartref ac atal digartrefedd. Mae Gorwel yn weithredol mewn tair sir yng ngogledd Cymru ac yn darparu cefnogaeth i hyd at 500 o ddefnyddwyr gwasanaeth yr wythnos gan gyflogi 54 aelod o staff. Mae prosiectau Gorwel yn cynnwys llochesi, cynlluniau tai â chefnogaeth, gwasanaethau plant a phobl ifanc, cefnogaeth yn y gymuned a gwasanaeth ymgynghorwyr annibynnol trais yn y cartref.

Gall y math o gefnogaeth a ddarperir gynnwys:

• Cymorth gyda sgiliau bywyd a sgiliau byw’n annibynnol

• Cymorth i sefydlu cysylltiadau a gweithgareddau cymdeithasol a chymunedol

• Cynorthwyo gyda rheoli cyllid ac uchafu incwm, llunio a chadw at gyllideb a hawlio budd-daliadau lles.

• Cymorth i ymateb i faterion tai a chadw tenantiaeth

• Cymorth i fanteisio ar gyfleoedd addysg, hyfforddiant a chyflogaeth

• Cefnogaeth i fynychu cyfarfodydd gyda asiantaethau allanol.

• Cyngor a chefnogaeth i ddilyn ffordd o fyw iach ac egnïol

• Cefnogaeth i wella ansawdd bywyd a llesiant.

• Cyfeirio at wasanaethau eraill lle bo’n briodol.

Gwasanaethau Trais yn y Cartref Gwynedd ac Ynys Môn

Rhif ffôn 03001112121 e-bost gorwel@gorwel.org

Llochesi

Mae Gorwel yn darparu Gwasanaeth Trais yn y Cartref yng Ngwynedd ac Ynys Môn gan gynnwys tair lloches mewn tri lleoliad cyfrinachol sydd yn llety argyfwng 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos i ferched a’u plant sydd yn dianc o Drais yn y Cartref. Mae’r llochesi’n cefnogi 9 o ddefnyddwyr gwasanaeth (a’u teuluoedd) ar unrhyw un amser.

Cynllun Cefnogaeth Symudol

Mae’r Cynllun Cefnogaeth Symudol yn gwasanaethu merched, dynion a’u teuluoedd yng Ngwynedd ac Ynys Môn. Mae’r cynllun yn cefnogi 30 o ddefnyddwyr gwasanaeth ar unrhyw un amser.

Ymgynghorydd Annibynnol Trais yn y Cartref (IDVA)

Mae gwaith Ymgynghorydd Annibynnol Trais yn y Cartref yn rôl arbenigol ac yn gweithio gydag asiantaethau eraill, yn bennaf yr heddlu, i gefnogi unigolion risg uchel drwy gynnig gwasanaethau arbenigol gan gynnwys darparu offer a/neu fesurau diogelu. Mae niferoedd y defnyddwyr gwasanaeth yn amrywio yn ddibynnol ar y galw.

Siop Un Stop

Mae gan Gorwel Siop Un Stop yn Nolgellau, Gwynedd a Llangefni, Ynys Môn sy’n cynnig gwasanaeth holistig i unigolion sy’n dioddef o drais yn y cartref.

Bws Gorwel

Derbyniwyd grant cyfalaf gan Lywodraeth Cymru i sefydlu Uned Symudol Gwybodaeth a Chefnogaeth er mwyn cynnig gwasanaeth i ddioddefwyr trais yn y cartref sy’n byw mewn ardaloedd gwledig ble mae diffyg trafnidiaeth gyhoeddus. Bydd hefyd yn gwella’r ddarpariaeth yn lleol ac yn cynyddu’r cyfleoedd i bobl gyfarfod mewn lle diogel anhysbys.

Gwasanaethau Atal Digartrefedd yng Ngwynedd, Sir Ddinbych ac Ynys Môn

Gwynedd

Llys Seion

Mae Cynllun Llys Seion yn safle gyda 6 o fflatiau ym Mhwllheli ar gyfer unigolion a theuluoedd digartref er mwyn cynnig cefnogaeth a chyngor i fyw yn annibynnol. Mae’r cynllun yn cefnogi 6 o ddefnyddwyr gwasanaeth ar unrhyw un amser.

Cysylltwch â digartrefedd@gorwel.org / 01758 703087

Cynllun Cefnogaeth Symudol

Mae’r Cynllun Cefnogaeth Symudol yn wasanaeth ar draws Gwynedd i gefnogi teuluoedd ac unigolion i gynnal eu cartref yn llwyddiannus ac annibynnol. Mae’r cynllun yn cefnogi 12 o ddefnyddwyr gwasanaeth ar unrhyw un amser.

Cysylltwch â digartrefedd@gorwel.org / 01758 703087

Cynllun Cydgysylltydd Digartref Arfon

Nod y gwasanaeth yw darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel mewn perthynas â thai ar gyfer pobl sengl a theuluoedd 16 oed a throsodd, sydd ag anghenion aml gefnogaeth a allai gynnwys cyfuniad o faterion megis digartrefedd, camddefnyddio sylweddau, cefndir o droseddu, iechyd meddwl a phroblemau anabledd dysgu lefel isel. Bydd y gwasanaeth yn targedu’r bobl hynny sydd ag anghenion cefnogaeth uchel:

Cysylltwch â cydgysylltydd@gorwel.org / 01758 703087


Sir Ddinbych

Hafod

Prosiect tai â chefnogaeth ar gyfer pobl ifanc rhwng 16-25 oed ac sydd wedi ei leoli yn Ninbych yw’r Hafod. Bydd staff yn gweithio gyda phobl ifanc er mwyn cynllunio ar gyfer eu dyfodol drwy gynorthwyo ac annog sgiliau i reoli tenantiaeth ac i feithrin sgiliau er mwyn cael mynediad i waith. Mae’r cynllun yn cefnogi 6 o ddefnyddwyr gwasanaeth ar unrhyw un amser.

Cysylltwch â hafod@gorwel.org / 01745 818497

Mae’r Hafod yn cydweithio’n agos gyda HWB Dinbych sydd yn rhan o’r un adeilad. Mae’r HWB yn trefnu gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc i’w cynorthwyo i baratoi ar gyfer y dyfodol. Er enghraifft, bydd cyfleodd i ddysgu sgiliau newydd ac i chwilio am waith.

Cynllun Cefnogaeth Symudol Yr Hafod

Mae’r gwasanaeth ar gael i bobl ifanc rhwng 16-25 oed sydd angen cefnogaeth i sefydlu a chynnal eu tenantiaeth yn y gymuned. Mae’r cynllun yn cefnogi 6 o ddefnyddwyr gwasanaeth ar unrhyw un amser.

Cysylltwch â hafod@gorwel.org / 01745 818497

Cynllun Cefnogaeth Symudol Iechyd Meddwl

Cynllun i gefnogi unigolion yn y gymuned sy’n dioddef o salwch meddwl. Mae’r cynllun yn cefnogi 12 o ddefnyddwyr gwasanaeth ar unrhyw un amser.

Cysylltwch â iechydmeddwl@gorwel.org / 01745 818497

Ynys Môn

Cynllun Cefnogaeth Symudol Pobl Hŷn

Mae’r prosiect yn darparu cefnogaeth sy’n gysylltiedig â’r cartref i bobl 55 oed a hŷn yn Ynys Môn. Darperir y gwasanaeth 7 diwrnod yr wythnos, 9am – 5pm, ac mae’n darparu cymorth tymor byr, tymor canolig a thymor hir i alluogi pobl hŷn i fyw mor annibynnol ag y bo modd. Mae’r cynllun yn cefnogi isafswm o 150 o ddefnyddwyr gwasanaeth ar unrhyw un amser.

Cysylltwch â poblhyn@gorwel.org / 0300 111 0226

Adborth Defnyddwyr Gwasanaeth

“Braf cael rhywun yno, wedi rhoi cymaint o gymorth a chefnogaeth i mi i reoli fy arian a’m cartref.”

“Maent bob amser yn mynd y tu hwnt i’r gofyn. Mae’r staff cefnogi wedi bod yn ffantastig, y ffordd maen nhw’n siarad gyda chi, byth yn edrych i lawr arnoch chi.”

“Derbyniais gefnogaeth emosiynol a chefnogaeth gyda phroblemau cael mynediad i’m plentyn. Wedi bod trwy’r llys a’m helpu gyda materion cyfreithiol. Maent wedi bod yn fendith.”

“Maent yn gwrando ar yr hyn sydd gennych i’w ddweud ac yn ymateb o fewn amser rhesymol.”

“Rwy’n derbyn cefnogaeth dda iawn, maen nhw’n sortio fy mhroblemau tai, wedi fy helpu trwy brofedigaeth, ac wedi fy rhoi mewn cysylltiad â’r Tîm Iechyd Meddwl.”

“Mae fy ngweithiwr cefnogi yn gwrando ac yn cymryd sylw. Rwy’n teimlo’n gyfforddus yn ei chwmni. Os nad yw hi’n gwybod rhywbeth, mae’n dod yn ôl ataf gyda’r ateb.”

“Ni allaf ganu eu clodydd ddigon. Nid wyf yn gwybod beth fyddwn i wedi’i wneud hebddynt.”

“Bu iddynt ddarparu cefnogaeth i mi mewn perthynas â gweithgareddau hamdden er mwyn gwella fy iechyd meddwl – mynediad i’r clwb hwylio, gwersi cyfrifiaduron a grwpiau cerdded. Bu i’m Gweithiwr Cefnogi fy helpu i gael grant ar gyfer fy nhrwydded yrru. Rwyf bellach nôl mewn gwaith, yn gweithio rhan-amser.Gwneud Safiad Ein cartrefi, ein pobl, ein problem ni.

Mae cam-drin domestig yn un o’r prif faterion yn ein cymdeithas heddiw. Mae gwir faint y broblem yn anodd i’w ganfod gan nad yw cyfran fawr o achosion o gam-drin domestig yn cael eu riportio, ond mae astudiaethau’n awgrymu fod milynau o bobl yn cael eu heffeithio gan hyn bob blwyddyn. Mae’n drasig fod dwy fenyw yn cael eu lladd bob wythnos gan eu partneriaid neu gyn-bartner.

Yn 2017, dewisodd Llywydd Sefydliad Tai Siartredig (STS), Alison Inman, godi ymwybyddiaeth am gam-drin domestig a chefnogi Cymorth i Ferched. Ar ôl hynny, cyhoeddodd yr Is-lywydd, Jim Strang, y byddai ef yn parhau i gefnogi’r un achos pan ddaw’n lywydd STS yn 2018/19.

Mae Grŵp Cynefin wedi cytuno i weithredu’r pedwar ymrwymiad penodol isod er mwyn rhoi cymorth i bobl sy’n profi cam-drin domestig:

1. Rhoi polisi yn ei le a’i seilio’n gadarn er mwyn cefnogi trigolion sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig

2. Rhoi gwybodaeth am wasanaethau lleol a chenedlaethol sy’n rhoi cymorth i bobl sy’n profi cam-drin domestig ar ein gwefan

3. Rhoi Polisi Adnoddau Dynol yn ei le i gefnogi aelodau o staff a all fod yn profi cam-drin domestig

4. Penodi pencampwr ar lefel uwch o fewn Grŵp Cynefin i fod yn gyfrifol am y gwaith a wneir i roi cymorth i bobl sy’n profi cam-drin domestig

Gweler y dolenni defnyddiol isod:

The Domestic Abuse Housing Alliance’s (DAHA)

Partneriaeth rhwng 3 asiantaeth sy’n arwain y newid am bolisïau a strategaethau cydlynol er mwyn mynd i’r afael â cham-drin domestig yn fyd-eang. Am fwy o wybodaeth ewch yma.

Cam-drin Domestig

Cymorth i Ferched Cymru

Mae Cymorth i Ferched Cymru yn cael ei redeg mewn partneriaeth rhwng Cymorth i Fenywod a Refuge, mae hwn yn wasanaeth cenedlaethol i fenywod sy’n dioddef trais yn y cartref, eu teulu, eu ffrindiau, eu cydweithwyr ac eraill sy’n galw ar eu rhan.

Cysylltwch â: Llinell Gymorth Genedlaethol Byw heb Ofn 24 awr am ddim: 0808 8010 800 ewch i’r wefan yma

Prosiect Dyn

Mae prosiect Cymru Ddiogelach Cymru yn darparu cefnogaeth i ddynion Heterorywiol, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol sy’n dioddef cam-drin domestig gan bartner.

Cysylltwch â: 0808 8010321 neu ewch i’r wefan yma


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy