Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych


KFP_0445

Pwy ydym ni?

Rydym yn helpu pobl hŷn i drwsio, addasu a cynnal a chadw eu cartrefi.

Byddwn yn ymweld â chi yn eich cartref i drafod unrhyw addasiadau rydych angen a’r datrysiadau posib, yr amcan gost unrhyw waith ac edrych ar ffynonellau posib i’w ariannu.

Sut fedrwn ni helpu?

Trwy roi cyngor i bobl hŷn ynglŷn â:

 • Bod yn ddiogel yn eich cartref eich hun gyda Gwiriad Cartrefi Iach;
 • Dewisiadau tai / atebion er mwyn eich galluogi i aros yn annibynnol yn eich cartref eich hun;
 • Materion technegol megis gwaith atgyweirio / gwella neu addasu;
 • Uchafu eich incwm: Gall ein Gweithiwr Achos ddarparu asesiad budd-dal er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn y budd-daliadau priodol;
 • Argymell contractwyr oddi ar ein rhestr gymeradwy;
 • Cymorth ymarferol i drefnu a gwaith monitro er mwyn sicrhau bod gwaith yn cael ei wneud i safon foddhaol;
 • Cymorth with wneud ceisiadau am grantiau a budd-daliadau;
 • Gwneud cais am grantiau i wneud eich cartref yn gynhesach;
 • Gwiriad Diogelwch Tân a gynhelir mewn partneriaeth â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ;
 • Cynllun ‘Gerddi Gwyrdd Gwasanaeth Gwella Cartrefi’- Gwasanaeth Crefftwr a Garddio (codi’r tâl am y gwasanaeth yma).

Dim Rhwymedigaeth

Mae Gofal a Thrwsio yma i’ch helpu chi drwy bob rhan o’r broses, gan gynnig cefnogaeth cyngor a chymorth. Ni fyddwch ar unrhyw adeg o dan unrhyw rwymedigaeth i fwrw ymlaen gydag unrhyw waith. Bydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gennych chi.

Partneriaethau Gweithio

Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru, Y Gwasanaeth Pensiwn, Canolfan Cyngor Effeithlonrwydd Ynni Gogledd Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Statws Elusennol

Mae Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych yn elusen ac wedi cael ei gofnodi ar y Gofrestr Elusennau gyda’r Rhif Elusen Gofrestredig 1171303.

Mae amcanion yr elusen er budd y cyhoedd, lleddfu angen, salwch, anabledd ac iechyd gwael, yn enwedig, ond nid yn unig, ymhlith y rhai dros chwe deg oed ac sy’n byw yn ardaloedd Conwy a Sir Ddinbych drwy:

 • gynnal a gwella tai a feddiennir gan bersonau o’r fath;
 • ddarparu cymorth i helpu i gartrefu pobl o’r fath a chyfleusterau ac amwynderau cysylltiedig, gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu o reidrwydd, i ddyluniadau ac addasiadau arbennig, darparu eitemau, gwasanaethau a chyfleusterau a fyddai’n lleddfu anghenion pobl o’r fath;
 • gyflawni dibenion elusennol eraill fel y gwelir yn briodol o bryd i’w gilydd

Manylion Cyswllt

Ffôn: 0300 111 2120

E-bost: post@gofalathrwsio.com


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy