Grantiau Cymunedol

Rydym hefo dau gynllun grant hyd at £500 yr un, sef ein Grant Cymunedol a’r Grant Ymateb Covid. Mae’r ddau ar gael i grwpiau o fewn ardal weithredol Grŵp Cynefin (chwe sir gogledd Cymru yn ogystal â gogledd Powys)


Baner_ar_gyfer_y_wefan

Grant Cymunedol

Gall grwpiau gwirfoddol, grwpiau cymunedol neu grwpiau o drigolion sy’n dymuno dod at ei gilydd yn yr ardal maen nhw’n byw ynddo wneud cais am grant.
Does dim rhaid bod yn grŵp gyda chyfansoddiad.

Darllenwch fwy am y Grant Cymunedol, sut y gallwn eich helpu a sut i wneud cais.

Grant Ymateb Covid

Mae’r grant wedi ei sefydlu ar gyfer cefnogi cymunedau i ymateb i’r heriau yn dilyn Covid-19. Nod y grant yw darparu cymorth ariannol i grwpiau gwirfoddol, grwpiau cymunedol neu grwpiau o drigolion sy’n darparu cefnogaeth,
gwasanaethau a gofal yn dilyn y pandemig. Does dim rhaid i’r grŵp fod â chyfansoddiad.

Darllenwch fwy am y Grant Ymateb Covid, sut y gallwn eich helpu a sut i wneud cais.

Manylion Pellach a Sut i Ymgeisio

Am gyngor neu i drafod eich prosiect / cais cysylltwch â’r Tîm Mentrau
Cymunedol ar 0300 111 2122 neu e-bostiwch mentraucymunedol@grwpcynefin.org

Ar gyfer y ddau grant, gofynnir i chi lenwi’r ffurflen gais perthnasol (linc ar waelod y dudalen), a’i hanfon yn ôl i ni drwy ebost:

mentraucymunedol@grwpcynefin.org

neu i’r cyfeiriad isod:

Tîm Datblygu Cymunedol, Grŵp Cynefin, 54 Stryd y Dyffryn, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 3BW.

*Nid oes modd i unigolion ymgeisio am gyllid, ac ni ellir defnyddio’r arian i gefnogi anghenion personol neu unigol. Ni allwn dderbyn ceisiadau gan fusnesau.


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy