Grant Cymunedol

Cynllun grant hyd at £500 sydd ar gael i grwpiau o fewn ardal weithredol Grŵp Cynefin (chwe sir gogledd Cymru yn ogystal â gogledd Powys). Gall grwpiau gwirfoddol, grwpiau cymunedol neu grwpiau o drigolion sy’n dymuno dod at ei gilydd yn yr ardal maen nhw’n byw ynddo wneud cais am grant. Mae’r grant ar gael i grwpiau sydd eisiau gwneud gwahaniaeth i’w cymunedau lleol. Does dim rhaid bod yn grŵp gyda chyfansoddiad.


Sut fedrwn ni helpu eich grŵp a’ch cymuned chi?

Rydym yn medru ariannu prosiectau sy’n cyflawni un (neu fwy) o’r canlynol:

 • Gwella’r ardal mae’r grŵp yn byw ynddo
 • Trefnu digwyddiad i ddod â’r gymuned at ei gilydd
 • Cael pobl ifanc yn rhan o’r prosiect
 • Datblygu cyfleoedd chwarae a hamdden i blant a phobl ifanc
 • Cynnwys yr holl gymuned
 • Gwella’r amgylchedd
 • Gwneud pobl yn fwy saff a diogel
 • Creu lle ar gyfer bywyd gwyllt
 • Gwella lles y gymuned trwy annog ffordd o fyw sy’n actif ac iach
 • Cynnwys pobl o bob oedran a galluoedd yn y gymuned

Ydy pawb yn cael gwneud cais*?

Ni fedrwn ystyried ceisiadau gan:

 • Ysgolion – ar gyfer gweithgareddau prif ffrwd a ddylai gael eu hariannu o ffynhonnell arall
 • Grwpiau crefyddol neu weithgareddau crefyddol
 • Unigolion
 • Cwmnïau sy’n ceisio gwneud elw

Mae’r Panel Grantiau yn cyfarfod pedair gwaith y flwyddyn a dylid cyflwyno ceisiadau erbyn: 12pm 3 Ionawr, 3 Ebrill, 3 Gorffennaf a 3 Hydref. Cewch benderfyniad o fewn pythefnos i’r dyddiad cau.

Am gyngor neu i drafod eich prosiect / cais cysylltwch â’r Tîm Mentrau Cymunedol ar 0300 111 2122 neu e-bostiwch mentraucymunedol@grwpcynefin.org

Llenwch y ffurflen gais am grant a’i hanfon yn ôl i’r cyfeiriad isod:

Tîm Datblygu Cymunedol, Grŵp Cynefin, 54 Stryd y Dyffryn, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 3BW.

Nid yw grŵp yn gallu cyflwyno cais arall o fewn cyfnod o 12 mis e.e. os ystyrir cais ym Mhanel Grantiau mis Ebrill, ni fydd y cais nesaf yn cael ei ystyried tan y mis Ebrill canlynol.


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy