Canllaw

Cymorth i fyw yn annibynnol.


Mae Canllaw (Eryri) Cyf yn un o is-gwmniau Grŵp Cynefin sy’n rheoli asiantaeth Gofal a Thrwsio Gwynedd a Môn.

Nôd Canllaw (Eryri) Cyf yw galluogi pobl hŷn a phobl ag anableddau i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain trwy drefnu addasiadau angenrheidiol a mân waith. Mae mwyafrif helaeth cleientiaid y ddwy asiantaeth yn berchnogion tai preifat.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â:

Gofal a Thrwsio Gwynedd a Môn

  • Uned 8 a 9 Llys y Fedwen, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4BL
  • 01286 889360
  • gofalathrwsio@gofalathrwsio.org


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Newidiadau Budd-dal »

Yn ddiweddar mae’r Llywodraeth wedi pasio’r Ddeddf Diwygio Lles sy’n cyflwyno toriadau ar draws ystod eang o fudd-daliadau. Mae rhai o’r prif newidiadau i’w gweld isod, gyda linc i wefan “Mae eich Budd Daliadau yn Newid” sy’n darparu…


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy