Prosiect Bus Stop

Mae Bus Stop yn brosiect datblygu cymunedol symudol.


1

Beth ydym ni’n ei wneud yn y prosiect Bus Stop?

Mae’r prosiect yn cyning amrywiaeth eang o wasanaethau a chyfleoedd, yn cynnwys:

  • Cynnig cyfleoedd i’r rhai anoddaf eu cyrraedd gymryd rhan mewn dysgu anffurfiol a dysgu wedi ei achredu.
  • Darparu gwybodaeth a chymorth ar bynciau perthnasol, grymuso unigolion i wneud dewisiadau bywyd gwybodus, cadarnhaol.
  • Annog unigolion i gymryd rhan weithgar ym mywyd eu cymuned.
  • Darparu dulliau a chyfleoedd ymgynghori arloesol i unigolion a’r gymuned ehangach a sicrhau adborth effeithiol.
  • Gweithio mewn partneriaeth ar draws sectorau i sicrhau’r effaith mwyaf ac ychwanegu gwerth.
  • Cynyddu cyfleoedd cyflogaeth trwy gyfrwng ‘Clybiau Swyddi’ a phrosiectau Cynhwysiad Digidol.

Gall yr holl bethau uchod ddigwydd o gerbyd y Prosiect y mae’n bosib ei barcio y tu allan i ddrws ffrynt pobl neu yn unrhyw leoliad arall cyfleus. Mae’r cerbyd yn cynnwys gwybodaeth berthnasol a chyfredol, ardal seddau cyffyrddus er mwyn cymryd rhan mewn cyfleoedd dysgu anffurfiol ac ymgynghori, mae’n addas a chroesawgar i blant hefyd ac yn gweithredu fel canolbwynt ar gyfer prosiectau cymunedol.

Enghreifftiau o brosiectau:

Ymgynghoriadau

Mae’r Bus Stop yn medru cynorthwyo gyda arolygon o ddrws i drws, ymgynghori â’r gymuned a llunio proffilau cymunedol.

Cynhwysiad Digidol

Gellir darparu sesiynau cynhwysiad digidol o’r cerbyd neu mewn canolfan gymuned. Gall y sesiynau fod yn amrywiol yn cynnwys: Clwb Swyddi, sesiynau Clic Cyntaf a sesiynau Technoleg Gwybodaeth cyffredinol.

Prosiect Ailgylchu

Sesiynau i annog teuluoedd i wneud gwell defnydd o’r cyfleusterau ailgylchu a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol trwy tynnu sylw at y materion amgylcheddol mewn ffordd anffurfiol a llawn hwyl.

Sesiynau Galw Heibio

Gall Bus Stop drefnu sesiynau galw heibio mewn ystadau a chynnal sgyrsiau anffurfiol â thrigolion – yn aml gall y sesiynau hyn arwain at ddatblygu prosiectau yn yr ardal.

Gweithgareddau Tai Gwarchodol / Gofal Ychwanegol

Gweithgareddau i gynorthwyo i leihau unigedd cymdeithasol, yn cynnwys: Cynhwysiad Digidol, Bingo, crefftau, Clybiau hobi.

Prosiect Iechyd

Nod y prosiect hwn yw addysgu plant a phobl ifanc am iechyd cyffredinol. Mae’r sesiynau’n cynnwys: hylendid personol, bwyta 5 y dydd, trefn ddyddiol a addysg corfforol.

Ceisiadau am wybodaeth

Os nad oes gan y staff yr wybodaeth berthnasol neu os oes ar rywun angen gwybodaeth ychwanegol am bwnc penodol bydd y staff yn sicrhau bod yr unigolyn yn derbyn yr wybodaeth mewn modd sy’n gweddu iddynt h.y. e-bost, trwy’r post, neges destun ac ati.

Sesiynau Diogelwch

Mae’r sesiynau hyn yn cael eu hanelu at blant a phobl ifanc i hyrwyddo amrywiaeth o faterion diogelwch gan gynnwys diogelwch ar y ffyrdd, diogelwch seiber a ‘aros yn ddiogel yn eich cymuned’.

Prosiect Dinasyddiaeth / YGG

Ein nod yw helpu partneriaid i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a hyrwyddo dinasyddiaeth ar ystadau. Mae’n pecyn hyblyg sy’n cynnwys sesiynau ar fwlio, adeiladu tîm, parchu eich cymdogion a pharchu eiddo.

Tyfu eich hun / Prosiectau Natur

Prosiect iechyd a lles sy’n annog teuluoedd i dyfu eu ffrwythau a’u llysiau eu hunain a hybu cymunedau mwy gwyrdd.


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy