Prosiect Bus Stop

Mae Bus Stop yn brosiect datblygu cymunedol symudol.


1

Beth ydym ni’n ei wneud yn y prosiect Bus Stop?

Mae’r prosiect yn cyning amrywiaeth eang o wasanaethau a chyfleoedd, yn cynnwys:

  • Cynnig cyfleoedd i’r rhai anoddaf eu cyrraedd gymryd rhan mewn dysgu anffurfiol a dysgu wedi ei achredu.
  • Darparu gwybodaeth a chymorth ar bynciau perthnasol, grymuso unigolion i wneud dewisiadau bywyd gwybodus, cadarnhaol.
  • Annog unigolion i gymryd rhan weithgar ym mywyd eu cymuned.
  • Darparu dulliau a chyfleoedd ymgynghori arloesol i unigolion a’r gymuned ehangach a sicrhau adborth effeithiol.
  • Gweithio mewn partneriaeth ar draws sectorau i sicrhau’r effaith mwyaf ac ychwanegu gwerth.
  • Cynyddu cyfleoedd cyflogaeth trwy gyfrwng ‘Clybiau Swyddi’ a phrosiectau Cynhwysiad Digidol.

Gall yr holl bethau uchod ddigwydd o gerbyd y Prosiect y mae’n bosib ei barcio y tu allan i ddrws ffrynt pobl neu yn unrhyw leoliad arall cyfleus. Mae’r cerbyd yn cynnwys gwybodaeth berthnasol a chyfredol, ardal seddau cyffyrddus er mwyn cymryd rhan mewn cyfleoedd dysgu anffurfiol ac ymgynghori, mae’n addas a chroesawgar i blant hefyd ac yn gweithredu fel canolbwynt ar gyfer prosiectau cymunedol.

Enghreifftiau o brosiectau:

Ymgynghoriadau

Mae’r Bus Stop yn medru cynorthwyo gyda arolygon o ddrws i drws, ymgynghori â’r gymuned a llunio proffilau cymunedol.

Cynhwysiad Digidol

Gellir darparu sesiynau cynhwysiad digidol o’r cerbyd neu mewn canolfan gymuned. Gall y sesiynau fod yn amrywiol yn cynnwys: Clwb Swyddi, sesiynau Clic Cyntaf a sesiynau Technoleg Gwybodaeth cyffredinol.

Prosiect Ailgylchu

Sesiynau i annog teuluoedd i wneud gwell defnydd o’r cyfleusterau ailgylchu a ddarperir gan yr Awdurdod Lleol trwy tynnu sylw at y materion amgylcheddol mewn ffordd anffurfiol a llawn hwyl.

Sesiynau Galw Heibio

Gall Bus Stop drefnu sesiynau galw heibio mewn ystadau a chynnal sgyrsiau anffurfiol â thrigolion – yn aml gall y sesiynau hyn arwain at ddatblygu prosiectau yn yr ardal.

Gweithgareddau Tai Gwarchodol / Gofal Ychwanegol

Gweithgareddau i gynorthwyo i leihau unigedd cymdeithasol, yn cynnwys: Cynhwysiad Digidol, Bingo, crefftau, Clybiau hobi.

Prosiect Iechyd

Nod y prosiect hwn yw addysgu plant a phobl ifanc am iechyd cyffredinol. Mae’r sesiynau’n cynnwys: hylendid personol, bwyta 5 y dydd, trefn ddyddiol a addysg corfforol.

Ceisiadau am wybodaeth

Os nad oes gan y staff yr wybodaeth berthnasol neu os oes ar rywun angen gwybodaeth ychwanegol am bwnc penodol bydd y staff yn sicrhau bod yr unigolyn yn derbyn yr wybodaeth mewn modd sy’n gweddu iddynt h.y. e-bost, trwy’r post, neges destun ac ati.

Sesiynau Diogelwch

Mae’r sesiynau hyn yn cael eu hanelu at blant a phobl ifanc i hyrwyddo amrywiaeth o faterion diogelwch gan gynnwys diogelwch ar y ffyrdd, diogelwch seiber a ‘aros yn ddiogel yn eich cymuned’.

Prosiect Dinasyddiaeth / YGG

Ein nod yw helpu partneriaid i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a hyrwyddo dinasyddiaeth ar ystadau. Mae’n pecyn hyblyg sy’n cynnwys sesiynau ar fwlio, adeiladu tîm, parchu eich cymdogion a pharchu eiddo.

Tyfu eich hun / Prosiectau Natur

Prosiect iechyd a lles sy’n annog teuluoedd i dyfu eu ffrwythau a’u llysiau eu hunain a hybu cymunedau mwy gwyrdd.


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy