Llawlyfr Tenantiaid


Ein nod yw darparu gwasanaeth o’r lefel uchaf posibl i chi. Rydym wedi cynhyrchu’r llawlyfr hwn i’ch helpu, sy’n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol amdanom ni, y gwasanaethau a ddarperir gennym a’ch hawliau a’ch cyfrifoldebau.

Fel eich landlord, rydym yn gyfrifol am reoli eich eiddo ac rydym yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid i wneud yn siwr bod ein gwasanaethau o safon uchel ac yn werth da am arian.

Rydym wedi ceisio cynnwys cymaint o wybodaeth â phosibl yn eich llawlyfr, ond os nad ydych yn dod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano, cofiwch gysylltu â ni. Gallwch lawrlwytho’r llawlyfr yma neu o’r ddolen ar waelod y dudalen, o dan Dogfennau.

Gobeithiwn y byddwch yn hapus iawn yn eich cartref.


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy