Cefnogaeth i Denantiaid

Mae Grŵp Cynefin yn darparu sawl cynllun cefnogaeth, mae dau yn benodol (un yn Gwynedd ac un yn Sir Ddinbych) yn cynnig cefnogaeth unigolion i allu byw yn eu cartref.


Rydym yn gallu rhoi help mewn sawl maes:

 • Symud i mewn i gartref newydd
 • Hawlio budd-daliadau
 • Rheoli arian, talu biliau a thrafod efo credydwyr
 • Delio efo Dyledion Rhent
 • Cyngor ar denantiaeth - hawliau a chyfrifoldebau
 • Help efo llenwi ffurflenni a gwaith papur cyffredinol
 • Cyngor a help i ddelio a materion fel salwch meddwl, alcohol a chyffuriau
 • Sgiliau byw dydd i ddydd
 • Mynediad i hyfforddiant a datblygu sgiliau

Pwy allwn ni helpu?

Tenantiaid y Gymdeithas, sydd efallai:

 • Yn denant am y tro cyntaf
 • Efo problemau dyledion
 • Efo problemau iechyd
 • Efo problemau alcohol neu gyffuriau
 • Perthynas wedi chwalu

Cysylltwch â‘r Tîm Gwasanaethau Cwsmer i ddarganfod mwy ar 0300 111 2122.


Dogfennau

 • Taflen: Cefnogaeth Lletya ar Gyfer Unigolion ag Afiechyd Meddwl (Sir Ddinbych)
 • Taflen: Cymorth i fobl ifanc sy'n ddigartref neu mewn risg o fod yn ddigartref (Sir Ddinbych)

Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy