Cefnogaeth i Denantiaid

Mae Grŵp Cynefin yn darparu sawl cynllun cefnogaeth, mae dau yn benodol (un yn Gwynedd ac un yn Sir Ddinbych) yn cynnig cefnogaeth unigolion i allu byw yn eu cartref.


Rydym yn gallu rhoi help mewn sawl maes:

 • Symud i mewn i gartref newydd
 • Hawlio budd-daliadau
 • Rheoli arian, talu biliau a thrafod efo credydwyr
 • Delio efo Dyledion Rhent
 • Cyngor ar denantiaeth - hawliau a chyfrifoldebau
 • Help efo llenwi ffurflenni a gwaith papur cyffredinol
 • Cyngor a help i ddelio a materion fel salwch meddwl, alcohol a chyffuriau
 • Sgiliau byw dydd i ddydd
 • Mynediad i hyfforddiant a datblygu sgiliau

Pwy allwn ni helpu?

Tenantiaid y Gymdeithas, sydd efallai:

 • Yn denant am y tro cyntaf
 • Efo problemau dyledion
 • Efo problemau iechyd
 • Efo problemau alcohol neu gyffuriau
 • Perthynas wedi chwalu

Cysylltwch â‘r Tîm Gwasanaethau Cwsmer i ddarganfod mwy ar 0300 111 2122.


Dogfennau

 • Taflen: Cefnogaeth Lletya ar Gyfer Unigolion ag Afiechyd Meddwl (Sir Ddinbych)
 • Taflen: Cymorth i fobl ifanc sy'n ddigartref neu mewn risg o fod yn ddigartref (Sir Ddinbych)

Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy