Newidiadau i fudd-daliadau – Diwygio Lles


Ym mis Mawrth 2012 cyhoeddodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig nifer o newidiadau i’r system fudd-daliadau a allai effeithio arnoch chi

Rhai o’r prif newidiadau dan y Ddeddf Diwygio Lles ydi:Gostwng Budd-dal Tai i denantiaid oedran gwaith y penderfynir bod ganddynt ‘ystafell wely sbâr’ o Ebrill 2013. (Cliciwch ar Y Dreth Ystafell Wely isod am ragor o fanylion.)

Talu budd-daliadau yn uniongyrchol i bobl oedran gwaith - mae hyn yn cael ei gyflwyno yn raddol mewn rhai ardaloedd yng ngogledd Cymru o Ebrill 2014. (Cliciwch ar Credyd Cynhwysol isod am ragor o wybodaeth.)

Cyflwyno budd-dal newydd o’r enw Taliad Annibyniaeth Bersonol yn lle’r Lwfans Byw i’r Anabl. Bydd pob unigolyn oedran gwaith sy’n hawlio Lwfans Byw i’r Anabl yn cael ei ailasesu, a bydd llawer yn gweld gostyngiad yn swm yr arian maent yn ei gael neu efallai na fyddant yn cael Taliad Annibyniaeth Bersonol o gwbl.

Rydym ni wedi bod yn bryderus am oblygiadau ariannol y newidiadau hyn i lawer o’n tenantiaid o’r dechrau. Er mwyn rhoi cymorth i chi yn ystod y cyfnod anodd hwn rydym ni wedi buddsoddi’n helaeth o ran amser ac adnoddau i gynorthwyo i leihau effeithiau hyn a newidiadau eraill i’r system fudd-daliadau. Byddwn yn parhau i wneud ein gorau glas dros ein tenantiaid. Os ydych chi’n poeni sut fydd y ‘dreth ystafell wely’ neu newidiadau arfaethedig eraill yn effeithio arnoch chi, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Os ydych chi’n bryderus am unrhyw un o’r newidiadau hyn neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni gan ein bod yma i’ch helpu chi. Y dewis arall yw dilyn y gwahanol ddolenni i’r wefan Mae Budd-daliadau yn newid.


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Newidiadau Budd-dal »

Yn ddiweddar mae’r Llywodraeth wedi pasio’r Ddeddf Diwygio Lles sy’n cyflwyno toriadau ar draws ystod eang o fudd-daliadau. Mae rhai o’r prif newidiadau i’w gweld isod, gyda linc i wefan “Mae eich Budd Daliadau yn Newid” sy’n darparu…


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy