Trafferthion Talu Rhent?

A ydych chi’n cael trafferth talu’r rhent? Peidiwch â gadael i bethau fynd yn waeth …… cysylltwch â ni nawr i siarad ag un o’n staff cyfeillgar.


Rydym ni’n deall y problemau wrth geisio cael dau pen llinyn ynghyd ar gyllideb gyfyngedig, ac mae ein staff yn barod i’ch cynorthwyo chi i ymdrin â’r sefyllfa. Os ydych chi’n medru talu’r hyn sy’n ddyledus i gyd ar unwaith mae hynny’n ddelfrydol. Fodd bynnag, os na fedrwch chi wneud hyn gyda’n gilydd fe wnawn ni benderfynu ar gynllun talu rheolaidd er mwyn i chi dalu’r ddyled mewn symiau rheolaidd sy’n fforddiadwy. Hefyd fe allwn ni wirio a oes gennych chi hawl i unrhyw fudd-daliadau, neu fe gewch chi ddefnyddio’r teclyn cyfrifo budd-daliadau ar-lein a ddarperir gan ein partneriaid Turn2us i wirio hyn drosoch eich hun. Mae hwn yn wasanaeth am ddim sy’n gwbl diduedd.

Ond mae angen i chi weithredu ar unwaith, oherwydd os nad ydych chi’n dweud wrthym ni eich bod yn wynebu problem neu os nad ydych chi’n cadw at drefniant i dalu’r ddyled, byddwn yn cymryd camau cyfreithiol a gallai hynny arwain at ddyfarniad Llys Sirol yn ei erbyn chi neu’n waeth fyth, golli eich cartref.

Gwnewch drefniant i dalu.
Siaradwch â ni a gwneud trefniant i dalu eich dyledion rhent cyn i bethau waethygu. Dywedwch wrthym ni faint fedrwch chi fforddio ei dalu bob wythnos ac fe wnawn ni lunio’r trefniant gyda chi. Cysylltwch â ni i siarad am eich dyledion rhent neu i wneud trefniant i dalu.

A ydych chi ar ei hôl hi â biliau eraill?
A oes gennych chi bryderon ariannol eraill? Mae gennym ni drefniant â Chyngor ar Bopeth (CAB) mewn nifer o siroedd ac mae eu cynghorydd dyledion arbenigol wrth law i’ch cynorthwyo i drefnu eich blaenoriaethau. Rydym ni’n cyflogi ein harbenigwr ein hunain ar gyfer ardal Gwynedd ac Ynys Môn. Gall y ddau gynghorydd gysylltu â’r cwmnïau y mae arnoch chi arian iddynt: banciau, catalog, cwmnïau benthyciadau, benthycwyr arian carreg y drws ac ati, a dylent fedru trefnu i chi wneud taliadau llai nes bod popeth dan reolaeth eto.

Peidiwch â gadael i bethau fynd yn waeth, cysylltwch â ni ar-lein yn awr neu ffoniwch ni ar 0300 111 2122. Yna bydd un o’n cynghorwyr dyledion arbenigol yn trefnu apwyntiad â chi i ddechrau unioni’r sefyllfa.


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy