Rhent a Rheoli Arian

Mae’r adran yma’n esbonio mwy am eich rhent a’r dulliau o dalu rhent. Mae yna hefyd gyngor ar sut i reoli arian a gwybodaeth am y newidiadau budd dal ar y ddewislen ar ochr dde’r dudalen.


pres

Cynigir nifer o ddulliau talu’r rhent ……………….

1. Ar-lein

Defnyddiwch eich cerdyn debyd neu eich cerdyn credyd i dalu drwy’r rhyngrwyd. Allpay sy’n gweithredu’r gwasanaeth hwn ar ein rhan. Y cyfan sydd angen ei wneud ydi llenwi’r ffurflen talu ar-lein. Bydd yr arian yn mynd i’ch cyfrif rhent o fewn dau ddiwrnod gwaith.

2. rhaglen dalu ‘Payment App’ i ddefnyddwyr iPhone, iPad a dyfeisiau Android

Gellir lawrlwytho’r rhaglen ‘Payment App’ gan Allpay am ddim a’i defnyddio ar ffonau symudol Apple, Android a Windows. Bydd y rhaglen yn eich galluogi i wneud taliad heb fod angen storio cyfeirif taliad na manylion eich cerdyn banc.

3. Drwy ddebyd uniongyrchol

Mae’n debyg mai dyma’r ffordd orau o dalu. Mae’r arian yn mynd yn uniongyrchol i’ch cyfrif rhent ar y dyddiad talu a ddewisir gennych chi, ac unwaith y bo hyn wedi ei drefnu nid oes unrhyw berygl y gwnewch chi anghofio talu. Gall eich swyddfa leol eich helpu i drefnu eich debyd uniongyrchol. Un ai dewch i’r swyddfa neu ffoniwch ni ar 0300 111 2122 ac fe wnawn ni dderbyn eich cyfarwyddiadau dros y ffôn.

4. Dros y ffôn

Os hoffech dalu gan ddefnyddio eich cerdyn debyd ffoniwch ni yn uniongyrchol ar 0300 111 2122 i siarad ag un o’r staff, neu ffoniwch 0844 557 8321 i gael gwasanaeth peiriant ateb. Gwnewch yn siwr bod eich cerdyn debyd wrth law pan fyddwch yn ein ffonio gan y bydd angen i ni gadarnhau’r manylion ar y cerdyn.

5. Defnyddio eich cerdyn rhent yn y swyddfa bost

Defnyddiwch eich cerdyn rhent i dalu yn unrhyw swyddfa bost. Cewch ddefnyddio arian parod, siec neu gerdyn debyd i dalu. Mae hwn yn wasanaeth am ddim. Chwiliwch am eich swyddfa bost agosaf. Cysylltwch â ni os oes angen cerdyn rhent arnoch chi.

6. Defnyddio eich cerdyn rhent mewn lleoliad ‘Paypoint’

Edrychwch am yr arwydd Paypoint piws a melyn yn eich siop leol, siop papurau newydd neu orsaf betrol leol. Defnyddiwch eich cerdyn rhent i dalu ag arian parod neu gerdyn debyd. Mae’n wasanaeth cyfleus, cyfrinachol ac am ddim – ni all staff y lleoliad weld manylion eich cyfrif rhent. Chwiliwch am eich lleoliad Paypoint agosaf. Cysylltwch â ni os oes angen cerdyn rhent arnoch chi.

7. Drwy’r post

Peidich ag anfon arian parod drwy’r post, os gwelwch yn dda. Anfonwch siec (yn daladwy i Grŵp Cynefin) i’ch swyddfa leol – cyfeiriadau ac amseroedd agor. Hefyd cofiwch nodi eich enw, eich cyfeiriad a rhif eich cyfrif rhent ar du ôl y siec os gwelwch yn dda.

Pwysig – pa bynnag ddull talu a ddewiswch, cofiwch gadw’r dderbynneb neu fanylion y cyfeirif talu a roir i chi os gwelwch yn dda.


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy