Rhent a Rheoli Arian

Mae’r adran yma’n esbonio mwy am eich rhent a’r dulliau o dalu rhent. Mae yna hefyd gyngor ar sut i reoli arian a gwybodaeth am y newidiadau budd dal ar y ddewislen ar ochr dde’r dudalen a linc ir Cyfrifiannell Budd-daliadau am ddim.


payment

Cynigir nifer o ddulliau talu’r rhent ……………….

  • Ar-lein: Defnyddiwch eich cerdyn banc i dalu drwy’r rhyngrwyd. Allpay sy’n gweithredu’r gwasanaeth hwn ar ein rhan. Y cyfan sydd angen ei wneud ydi llenwi’r ffurflen talu ar-lein. Bydd yr arian yn mynd i’ch cyfrif rhent o fewn dau ddiwrnod gwaith.
  • Rhaglen dalu ‘Payment App’ i ddefnyddwyr iPhone, iPad a dyfeisiau Android: Gellir lawrlwytho’r rhaglen ‘Payment App’ gan Allpay am ddim a’i defnyddio ar ffonau symudol Apple, Android a Windows. Bydd y rhaglen yn eich galluogi i wneud taliad heb fod angen storio cyfeirif taliad na manylion eich cerdyn banc.
  • Drwy ddebyd uniongyrchol: Mae’n debyg mai dyma’r ffordd orau o dalu. Mae’r arian yn mynd yn uniongyrchol i’ch cyfrif rhent ar y dyddiad talu a ddewisir gennych chi, ac unwaith y bo hyn wedi ei drefnu nid oes unrhyw berygl y gwnewch chi anghofio talu. Ffoniwch ni ar 0300 111 2122 i sefydlu taliadau rheolaidd.
  • Taliadau cerdyn debyd: Dyma ffordd hawdd ac awtomatig o dalu gan ddefnyddio’ch cerdyn debyd. Gallwch drefnu i dalu faint rydych chi ei eisiau ac mor aml ag y dymunwch. Does dim cost ariannol am daliadau aflwyddiannus. Ffoniwch ni nawr i sefydlu Taliad Cerdyn Debyd ar 0300 111 2122.
  • Dros y ffôn: Os hoffech dalu gan ddefnyddio eich cerdyn debyd ffoniwch ni yn uniongyrchol ar 0300 111 2122 i siarad ag un o’r staff, neu ffoniwch 0330 041 6497 i gael gwasanaeth peiriant ateb. Gwnewch yn siwr bod eich cerdyn debyd wrth law pan fyddwch yn ein ffonio gan y bydd angen i ni gadarnhau’r manylion ar y cerdyn.
  • Defnyddio eich cerdyn rhent yn y swyddfa bost: Defnyddiwch eich cerdyn rhent i dalu yn unrhyw swyddfa bost. Cewch ddefnyddio arian parod, siec neu gerdyn debyd i dalu. Mae hwn yn wasanaeth am ddim. Chwiliwch am eich swyddfa bost agosaf. Cysylltwch â ni os oes angen cerdyn rhent arnoch chi.
  • Defnyddio eich cerdyn rhent mewn lleoliad ‘Paypoint’: Edrychwch am yr arwydd Paypoint piws a melyn yn eich siop leol, siop papurau newydd neu orsaf betrol leol. Defnyddiwch eich cerdyn rhent i dalu ag arian parod neu gerdyn debyd. Mae’n wasanaeth cyfleus, cyfrinachol ac am ddim – ni all staff y lleoliad weld manylion eich cyfrif rhent. Chwiliwch am eich lleoliad Paypoint agosaf. Cysylltwch â ni os oes angen cerdyn rhent arnoch chi.
  • Drwy’r post: Peidich ag anfon arian parod drwy’r post, os gwelwch yn dda. Anfonwch siec (yn daladwy i Grŵp Cynefin) i’ch swyddfa leol – cyfeiriadau ac amseroedd agor. Hefyd cofiwch nodi eich enw, eich cyfeiriad a rhif eich cyfrif rhent ar du ôl y siec os gwelwch yn dda.

Cyfrifiannell Budd-daliadau a Chyllidebu

Dyma linc i’n Cyfrifiannell Budd-daliadau a Chyllidebu sydd yn syml i’w ddefnyddio. Trwy ychydig o gamau syml, gallwch weld faint o fudd-dal rydych chi’n gymwys i’w gael a faint yn well i ffwrdd y gallech chi fod yn gweithio. Gallwch hefyd weld sut y gall newidiadau yn eich cyllideb cartref effeithio ar eich incwm. Gallwch ddefnyddio’r cyfrifiannell am ddim yma

Dolenni defnyddiol

Cyngor ar Bopeth - https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/

National Debtline - https://www.nationaldebtline.org

Gwasanaeth Cynghori Ariannol - https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy

StepChange Debt Charity - https://www.stepchange.org

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn…..

Paratowch ar gyfer credyd cynhwysol drwy lawrlwytho ein llyfryn gwybodaeth: Mae eich budd-daliadau yn newid


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy