Symud Tŷ

Gallwch benderfynu symud ty oherwydd nifer o resymau:


 • Efallai nad oes digon o lofftydd ar gyfer y teulu
 • Efallai bod yr eiddo yn rhy fawr oherwydd bod y plant erbyn hyn wedi gadael cartref
 • Rhesymau meddygol – bod angen eiddo sydd wedi ei addasu yn arbennig ar gyfer person anabl neu sydd efo cyflwr meddygol penodol arall.
 • Eich bod angen symud cartref oherwydd eich bod wedi cael swydd mewn ardal arall
 • Bod angen symud er mwyn cael cefnogaeth teuluol
 • Eich bod wedi dioddef trais

Os ydych yn penderfynu symud ty, gallwn eich helpu mewn nifer o ffyrdd:

CYFNEWID GYDA THENANT ARALL

Mae gennych yr hawl i gyfnewid eich ty gyda thenant arall Grŵp Cynefin, cymdeithas dai arall neu Gyngor lleol cyn belled a bod y ty yn addas ar eich cyfer. Rhaid i chi gael caniatad ysgrifenedig y Grŵp cyn cyfnewid gydag unrhyw denant arall. Mae Grŵp Cynefin yn aelod o Homeswapper a gallwch gofrestru drwy clicio ar y logo isod -


Gall cyfnewid gyda tenant arall fod yn ffordd effeithiol o newid ty.

Os ydych yn dod o hyd i denant sydd yn fodlon cyfnewid, bydd rhaid i ni drefnu i Swyddog alw i’ch gweld i archwilio’ch cartref yn gyntaf. Os yw eich cartref mewn cyflwr derbyniol ac os yw eich cyfrif rhent yn glir, yna cewch fynd ymlaen gyda’r cyfnewid.

Pe baech yn cyfnewid gyda thenant arall heb gael ein caniatâd, gallwn gymryd camau cyfreithiol i’ch troi allan o’r eiddo. Mae gennym hawl i beidio caniatau cyfnewid mewn ffyrdd eraill hefyd:

 • Os oes gennych ôl-ddyledion rhent
 • Os ydych wedi gwneud gwelliannau neu newidiadau heb ein caniatâd ysgrifenedig
 • Os ydych wedi achosi difrod i’r eiddo
 • Os ydym yn cymryd camau cyfreithiol yn eich erbyn ar hyn o bryd fel rhybudd ceisio meddiant o ganlyniad i beidio talu rhent.

Medrwn hefyd beidio caniatau cyfnewid os ydym yn teimlo bod yr eiddo rydych yn bwriadu symud iddo yn anaddas ar eich cyfer.

TROSGLWYDDO

Os ydych eisiau symud i gartref arall ac ar yr un pryd am aros yn denant i Grŵp Cynefin, mae hawl gennych i ofyn am gael mynd ar y rhestr trosglwyddo. Rydym yn ystyried ceisiadau am drosglwyddiad gan unrhyw denant ond mae eithriadau:

 • Bod gennych ddyled rhent
 • Ein bod wedi cyflwyno rhybudd ceisio meddiant i chi
 • Bod yr eiddo sydd gennych dan sylw yn rhy fawr neu’n rhy fach ar eich cyfer
 • Bod yr eiddo sydd gennych dan sylw wedi ei addasu ar gyfer person anabl neu ei fod yn addas ar gyfer person oedranus.


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy