Newidiadau Budd-dal

Yn ddiweddar mae’r Llywodraeth wedi pasio’r Ddeddf Diwygio Lles sy’n cyflwyno toriadau ar draws ystod eang o fudd-daliadau. Mae rhai o’r prif newidiadau i’w gweld isod, gyda linc i wefan “Mae eich Budd Daliadau yn Newid” sy’n darparu mwy o wybodaeth. Ond os ydych yn dal yn ansicr a fydd hyn yn effeithio arnoch chi drwy’r budd-daliadau eraill yr ydych yn eu hawlio, cysylltwch â ni.


Treth Llofft
Mae budd-dal tai teuluoedd o oedran gwaith sy’n tanddefnyddio eu cartref ei ostwng os oes ganddynt un neu fwy o ystafelloedd gwely sbâr.

Mwy o wybodaeth:
https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/benefits/housing-benefit-restrictions-for-social-housing-tenants/budd-dal-tai-adnodd-cyfrifo-ystafelloedd-gwely-ar-gyfer-tenantiaid-tai-cymdeithasol/

Cap Budd-Daliadau
Penderfynodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig y dylai fod uchafswm ar faint y gall teulu ei dderbyn mewn budd-daliadau.

Mwy o wybodaeth:
https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy/articles/cap-budd-daliadau

Cymorth Treth Cyngor
Mae Cymorth Treth Gyngor wedi disodli Budd-dal Treth Cyngor o Ebrill 2013.

Taliad Tai Dewisol
Caiff pob adran budd-dal tai bot o arian bob blwyddyn i helpu pobl sy’n gymwys am fudd-dal tai, ond sy’n dal i’w chael yn anodd talu eu rhent. Enw’r pot yma yw’r Taliad Tai Dewisol. Mae pob cyngor lleol yn penderfynu i bwy y rhoddir y taliad, faint yw ac am ba mor hir y caiff ei dalu, a bydd yn dibynnu’n llwyr ar bob cais unigol. Cysylltwch â’ch cyngor leol er mwyn cael mwy o wybodaeth.

Mwy o wybodaeth:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/269541/housing-benefit-factsheet-3-discretionary-housing-payments-welsh.pdf

Lwfans Byw i’r Anabl / Taliad Annibyniaeth Personol
Mae’r Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) yn fudd-dal i helpu pobl anabl i fyw bywydau llawn, egniol ac annibynnol. Mae’n disodli’r Lwfans Byw i’r Anabl (DLA). Mae PIP yn helpu pobl i dalu am gost ychwanegol bod yn anabl. Mae’n seiliedig ar sut mae cyflwr person yn effeithio arnynt, ac nid y cyflwr sydd arnynt. Mae ganddo ddwy elfen (byw bob dydd a symudedd) ac, yn wahanol i’r Lwfans Byw i’r Anabl, ni chaiff PIP ei ddyfarnu am gyfnod amhenodol felly hyd yn oed os dyfarnwyd Lwfans Byw i’r Anabl i chi ar hyd eich oes, bydd angen i chi wneud cais am PIP pan ofynnir i chi wneud hynny.

Mwy o wybodaeth:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/607284/welsh-dla-is-ending-leaflet.pdf

Lwfans Cyflogaeth & Cymorth
Cyflwynwyd Lwfans Cyflogaeth & Cymorth (Employment Support Allowance – ESA) ym mis Hydref 2008 er mwyn helpu’r rhan fwyaf o bobl gydag afiechyd neu amhariad i gael gwaith. Gallwch hawlio ESA os oes afiechyd neu amhariad yn cyfyngu eich gallu i weithio. Rhaid i’r isod hefyd fod yn gymwys:

  • 16-64 oed
  • dilyn cymal asesu 13 wythnos

ac un ai

  • wedi talu cyfraniadau yswiriant cenedlaethol digonol
  • dan 20 oed (neu 25 mewn rhai achosion), NEU
  • ar incwm isel

Didyniadau ar gyfer pobl heb fod yn ddibynnol
Os ydych yn hawlio budd-dal tai neu fudd-dal treth gyngor a bod oedolyn arall yn byw yn eich cartref nad yw’n bartner i chi, disgwylir iddynt gyfrannu at redeg y cartref, yn cynnwys rhent a’r dreth gyngor.

Mwy o wybodaeth:
http://www.yourbenefitsarechanging.co.uk/cymraeg/didyniadauargyferpoblhebfodynddibynnol/default.htm

Cronfa Gymdeithasol / Cronfa Cymorth Dewisol
Cafodd y Gronfa Gymdeithasol Ddewisol ei diddymu gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig dan Ddeddf Diwygio Lles 2012.

Credyd Cynhwysol
O fis Hydref 2013 ymlaen, daw budd-dal tai a llawer o fudd-daliadau eraill i ben mewn camau a chyflwynir Credyd Cynhwysol yn eu lle. Gwneir un taliad bob mis i un person ym mhob aelwyd i un cyfrif banc. Bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn cynnwys yr arian ar gyfer eich rhent a bydd angen i chi drefnu gyda’ch landlord i chi ei dalu eich hunan a thrin eich arian nes daw’r taliad nesaf.

Mwy o wybodaeth
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/597551/universal-credit-and-you-march-2017-welsh.pdf


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Newidiadau Budd-dal »

Yn ddiweddar mae’r Llywodraeth wedi pasio’r Ddeddf Diwygio Lles sy’n cyflwyno toriadau ar draws ystod eang o fudd-daliadau. Mae rhai o’r prif newidiadau i’w gweld isod, gyda linc i wefan “Mae eich Budd Daliadau yn Newid” sy’n darparu…


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy