Coronafeirws

Rydym yn cydnabod fod hyn yn amser ansicr. Mae Covid-19 yn newid y byd o’n cwmpas yn gyflym, ac mae’n cael effaith ddifrifol ar bobl, swyddi, cymunedau a bywydau. Yn Grŵp Cynefin, rydym ni wedi gwneud rhai newidiadau i'r ffordd rydym ni'n gweithredu, ond hoffem eich sicrhau ein bod ni'n dal yma i chi.


enfys

Newidiadau i’n Gwasanaethau

Atgyweiriadau: Darllenwch fwy yma.

Addasiadau: Rydym yn parhau i wneud addasiadau brys sy’n caniatáu i bobl aros yn ddiogel yn eu cartrefi ac atal derbyniadau i’r ysbyty lle mae’n ddiogel gwneud hynny.

Gwasanaethu Statudol: Rydym yn parhau i wneud gwaith gwasanaethu statudol gan gynnwys profi larymau tân a glanhau mewn adeiladau ag ardaloedd cymunedol, a gwaith gwasanaethu nwy blynyddol lle mae gofyniad statudol i wneud hynny.

Ein Swyddfeydd: Mae ein swyddfeydd yn parhau ar gau nes bydd rhybudd pellach, gyda mwyafrif y staff bellach yn gweithio o adref ac ar gael dros y ffôn neu e-bost. Rydym yn parhau i ddarparu cefnogaeth yn y gymuned gyda staff wedi’u lleoli yn ein cynlluniau Gofal Ychwanegol a Thai â Chefnogaeth.

Cysylltu â Ni: Gallwch barhau i gysylltu â ni ar 0300 111 2122. Gallwch hefyd gysylltu â ni trwy e-bost ar post@grwpcynefin.org, gan anfon neges uniongyrchol atom ar ein tudalennau Facebook neu Twitter, neu trwy ddefnyddio’r cyfleuster Sgwrs Fyw ar y wefan.


Cefnogi eich tenantiaeth

Byddwn yn eich cadw’n saff a diogel yn eich cartref. Ni fydd unrhyw un yn cael ei droi allan o gartref Grŵp Cynefin o ganlyniad i galedi ariannol a achoswyd gan COVID 19.

Byddwn yn eich helpu i gael y gefnogaeth ariannol sydd ei hangen arnoch. Mae ein Tîm Lles yma i’ch helpu chi i gael mynediad at gynlluniau lles i leddfu caledi ariannol.

Rydym ni yma i’ch cefnogi chi ac i ddod o hyd i atebion os ydych chi’n cael anhawster talu’ch rhent. Byddwn yn gweithio gyda chi i ddeall sut orau y gallwn eich helpu i reoli eich tenantiaeth.

Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi eich lles. Cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw gymorth ychwanegol a byddwn yn gwneud ein gorau glas i’ch cynorthwyo, naill ai ein hunain, neu drwy rwydwaith o asiantaethau partner.


Cadw’n Ddiogel yn y Cartref

  • Rydym yn annog pawb i aros adref lle y gallant i amddiffyn y GIG ac achub bywydau.
  • Os ydych chi’n denant ac yn unigolyn sy’n cael eu gwarchod ar hyn o bryd oherwydd cyflyrau iechyd sylfaenol, gofynnwn i chi roi gwybod i ni fel y gallwn gynnig cefnogaeth wedi’i theilwra a’ch rhoi mewn cysylltiad ag asiantaethau partner a all gynnig cefnogaeth gyda gweithgareddau fel siopa.
  • I ddioddefwyr cam-drin domestig, gallai hunan-ynysu gynyddu tensiynau yn y cartref yn ogystal â chael gwared ar gyfleoedd ar gyfer seibiant, fel gwaith neu ddanfon y plant i’r ysgol. Am gefnogaeth, ffoniwch linell gymorth 24 awr Live Fear Free Wales ar 0808 80 10800. Os ydych mewn perygl uniongyrchol, ond yn rhy ofnus i siarad, gallwch ffonio 999 ac yna pwyso 55 pan ofynnir ichi wneud hynny, bydd hyn yn rhoi gwybod i’r Heddlu ei fod yn argyfwng gwirioneddol.
  • Rydym yn gwybod y gall ymddygiad gwrthgymdeithasol gael effaith enfawr ar fywydau ein cwsmeriaid a byddwn yn parhau i gefnogi unrhyw un sydd â phryderon am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod y pandemig Coronafirws. Darllenwch fwy am y gefnogaeth sydd ar gael yma.


Cylchlythyr Tenantiaid

Dyma rifyn arbennig o Calon, ‘Yma i Chi’, sy’n canolbwyntio ar sut rydym yn ceisio eich cefnogi yn ystod Pandemig Corona¬rws. Mae’r rhifyn hwn yn llawn awgrymiadau ymarferol ar sut i gadw’n ddiogel ac yn brysur yn ystod yr amser anodd hwn. Darllenwch Calon yma.

Erthyglau Cysylltiedig â Coronafirws

26.10.2020 Datganiad gan ein Prif Weithredwr ar y cyfnod cloi byr

1.10.2020 Datganiad gan ein Prif Weithredwr ar y cyhoeddiad cloi lleol

06.04.2020 Dioddefwyr camdriniaeth ddomestig cefnogaeth ar gael yn ystod COVID-19

27.03.2020 Neges gan ein Prif Weithredwr, Shan Lloyd Williams

24.03.2020 Newidiadau i’n Gwasanaeth Trwsio

18.03.2020 Llythyr Tenantiaid

18.03.2020 Cwestiynau a Ofynnir yn Aml ar gyfer Tenantiaid

18.03.2020 Swyddfeydd Grŵp Cynefin Yn Cau

17.03.2020 Diweddariad Coronafirws

13.03.2020 Diweddariad Coronafirws

Dolenni Defnyddiol

Llywodraeth Cymru: Coronafeirws (COVID-19): cefnogaeth i denantiaid yng Nghymru


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy