Penucheldre

Os ydych chi neu aelod o'r teulu yn chwilio am lety i fyw'n annibynnol, gyda gofal a chefnogaeth ar y safle ar gyfer person hŷn, yna gallai Penucheldre yng Nghaergybi, Ynys Môn, fod y cartref perffaith.


maes y Mor


Os ydych chi neu aelod o’r teulu yn chwilio am lety i fyw’n annibynnol, gyda gofal a chefnogaeth ar y safle ar gyfer person hŷn, yna gallai Penucheldre yng Nghaergybi, Ynys Môn, fod y cartref perffaith.

Wedi’i adeiladu yn 2012, mae Penucheldre yn gynllun tai gofal ychwanegol a ddatblygwyd gan Grŵp Cynefin mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ynys Môn. O fewn pellter cerdded i ganol y dref ac yn agos at leoliad celfyddydau cymunedol Canolfan Ucheldre, mae’r cyfleuster yn darparu gwasanaethau tai, cymorth a gofal i bobl dros 60 oed..

Annibyniaeth a Chymuned

Mae yna gymuned fywiog a chlos ym Mhenucheldre, ar gyfer y rhai sy’n dymuno cymryd rhan, gyda gweithgareddau celf a chrefft, boreau coffi, cyngherddau a garddio.

Gall preswylwyr barhau i fyw’n annibynnol, gan groesawu ymwelwyr, a gallant fynd a dod fel y dymunant, ond gyda’r sicrwydd bod gofal a chefnogaeth wrth law 24 awr y dydd, os bydd angen.

Gyda’ch drws ffrynt eu hun, mae fflatiau Penucheldre’n galluogi tenantiaid i barhau i fwynhau byw’n annibynnol gyda phreifatrwydd a diogelwch o fewn eu cartrefi eu hunain, cyhyd ag y bo modd. Mae pob fflat yn cynnwys cegin, ystafell fyw, ystafell ymolchi ac ystafell wely.

Mae rhentu fflat un ystafell wely neu ddwy hefyd yn golygu bod mynediad ar gael i lolfa gymunedol o fewn yr adeilad, ystafelloedd gweithgareddau a gardd braf. Mae yna hefyd ystafell olchi dillad ar y safle, lleoliad trin gwallt ac ystafell aros dros nos i deulu neu ffrindiau sy’n ymweld.

Mae pryd bwyd ganol dydd yn cael ei weini yn yr ystafell fwyta gymunedol yn ddyddiol, gan roi cyfle i’r holl breswylwyr fwynhau pryd cytbwys a sgwrs dros ginio.

Penucheldre

Penucheldre

Diogelwch a Chefnogaeth

Mae pawb sy’n byw ym Mhenucheldre yn cael eu cefnogi a’u hannog i fwynhau bywyd llawn ac egnïol, gan ddatblygu eu diddordebau a gofalu am eu hiechyd a’u lles. Mae staff Grŵp Cynefin yn darparu cefnogaeth i bob tenant sy’n ymwneud â’u cartrefi ac mae tîm gofal ymroddedig a phrofiadol ar y safle 24 awr y dydd.

Os oes angen gofal a chefnogaeth arnoch, gall Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Ynys Môn ddatblygu cynllun gyda chi i weddu’ch anghenion presennol ac i’r dyfodol.

Mae Penucheldre yn cynnig tawelwch meddwl i chi a’ch teulu ac ar yr un pryd yn rhoi’r annibyniaeth a’r rhyddid i chi, fel tenant, i fynd a dod fel y mynnwch.

Nodweddion Allweddol:

 • Eich annibyniaeth i fod yn denant eich hun gyda’ch drws ffrynt eich hun
 • 54 o fflatiau - un neu ddwy ystafell wely
 • Gofal a chefnogaeth ar gael 24 awr y dydd
 • Gweithgareddau ac ymdeimlad cymunedol
 • Gwasanaeth larwm, llinell gofal 24 awr ym mhob fflat
 • Gwasanaeth cynnal a chadw brys 24 awr
 • Pob fflat gyda chegin, lolfa, ystafell ymolchi ac ystafell wely
 • Dyluniad hygyrch - cawodydd gyda mynediad lefel llawr, lifftiau a storfa sgwter
 • System mynediad drws diogel
 • Mannau cymunedol - lolfeydd ac ystafelloedd gweithgareddau
 • Ystafell fwyta
 • Golchdy
 • Ystafell trin gwallt
 • Ystafell ar gyfer gwesteion dros nos
 • Gardd a gofod patio y tu allan
 • Digon o le i barcio ceir

Os ydych chi neu aelod o’ch teulu eisiau sgwrs neu wybodaeth bellach am rentu fflat ym Mhenucheldre, yna cysylltwch â ni.

Sylwch bod Grŵp Cynefin yn cydymffurfio ậ rheolau a chyfyngiadau COVD19 ar ein safleoedd, gan roi iechyd a lles ein trigolion, staff ac ymwelwyr yn gyntaf. Bydd rhai o’r manylion a restrir uchod ddim yn weithredol yn ystod cyfnod y pandemig.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch 0300 111 2122 neu e-bostiwch: post@grwpcynefin.org


Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth


There are several support schemes provided by Grwp Cynefin. Read more
Mae amryw o gynlluniau cefnogi yn cael eu darparu gan Grwp Cynefin. Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y linc yma.
At Grwp Cynefin we offer more than housing. Navigate our additional services and support via the menu bar at the top of the page.
Mae Grwp Cynefin yn cynnig mwy na thai. Llywiwch eich ffordd drwy ein gwasanaethau ychwanegol a chefnogol drwy ddefnyddio’r bar dewislen ar dop y dudalen.

Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy