Tai Gofal Ychwanegol

Credwn fod pawb yn haeddu ymddeoliad hapus, heb straen, gyda ffrindiau o’u cwmpas ac amser i fwynhau pleserau bywyd. Mae gan Grŵp Cynefin 3 cynllun Gofal Ychwanegol, sef Penucheldre yng Nghaergybi, Llys Awelon yn Rhuthun ac Awel y Coleg yn Y Bala. Rydym hefyd yn datblygu cynllun arall ym Mhorthmadog, Hafod y Gest, fydd yn agor yng ngwanwyn 2018.


Picture1

Beth sydd gan gynllun gofal ychwanegol i’w gynnig?

  • Teimlad cymunedol gydag adnoddau hamdden amrywiol
  • Gwasanaeth gofal a chefnogaeth hyblyg i bob unigolyn

Annibyniaeth – Cymdogaeth - Cefnogaeth

Bywyd Annibynnol

Mae ein cartrefi’n fodern, cyfforddus a diogel. Maent hefyd wedi eu cynllunio fel y byddent yn parhau i fod yn addas hyd yn oed os bydd eich anghenion gofal yn newid yn y dyfodol. Rydym wedi cyfuno steil gydag ystyriaethau ymarferol er mwyn sicrhau bod modd i chi fyw bywyd llawn heb orfod poeni am rwystrau o ddydd i ddydd.

Am ffurflen gais a mwy o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm Gwasanaeth Cwsmer ar 0300 111 2122.

Gwyliwch y fideo yma gan staff a tenantiaid Awel y Coleg sy’n rhannu eu profiadau o fyw mewn cynllun tai gofal ychwanegol:


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy