Tai Gofal Ychwanegol

Credwn fod pawb yn haeddu ymddeoliad hapus, heb straen, gyda ffrindiau o’u cwmpas ac amser i fwynhau pleserau bywyd. Mae gan Grŵp Cynefin bedwar cynllun Gofal Ychwanegol, sef Penucheldre yng Nghaergybi, Llys Awelon yn Rhuthun, Awel y Coleg yn Y Bala a Hafod y Gest, ym Mhorthmadog. Rydym hefyd newydd gwblhau cynllun yn Ninbych, Awel y Dyffryn, ac yn cymryd ceisiadau am fflatiau.


Picture1

Darllenwch y canllawiau diweddaraf am ymweld â‘n cynlluniau YMA

Beth sydd gan gynllun gofal ychwanegol i’w gynnig?

  • Teimlad cymunedol gydag adnoddau hamdden amrywiol
  • Gwasanaeth gofal a chefnogaeth hyblyg i bob unigolyn

Annibyniaeth – Cymdogaeth - Cefnogaeth
Bywyd Annibynnol
Mae ein cartrefi’n fodern, cyfforddus a diogel. Maent hefyd wedi eu cynllunio fel y byddent yn parhau i fod yn addas hyd yn oed os bydd eich anghenion gofal yn newid yn y dyfodol. Rydym wedi cyfuno steil gydag ystyriaethau ymarferol er mwyn sicrhau bod modd i chi fyw bywyd llawn heb orfod poeni am rwystrau o ddydd i ddydd.
Gwyliwch y fideo yma gan staff a tenantiaid Awel y Coleg sy’n rhannu eu profiadau o fyw mewn cynllun tai gofal ychwanegol

Gwyliwch fideo ein datblygiad newydd - Awel y Dyffryn, Dinbych


Mwy o wybodaeth Rydym yn gwerthfawrogi y gallai fod gennych lawer o gwestiynau ynglŷn â Tai Gofal Ychwanegol, felly rydym wedi llunio pamffled gyda gwybodaeth bellach a thaflen chwestiynau cyffredin sydd yn hawdd i chi ei brintio a’u darllen yn eich amser eich hun (ar gael isod). Fel arall, os hoffech i ni anfon copi papur atoch, e-bostiwch post@grwpcynefin.org neu ffoniwch ni ar 0300 111 2122.


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy