Awel y Dyffryn

Hoffech chi gael rhywfaint o gymorth ychwanegol er mwyn cadw eich annibyniaeth?


Awel y Dyffryn


Hoffech chi gael rhywfaint o gymorth ychwanegol er mwyn cadw eich annibyniaeth? Mae Awel y Dyffryn, Dinbych, ein datblygiad diweddaraf, yn cynnig cartrefi o ansawdd uchel mewn cymuned gyfeillgar a chlos ar gyfer pobl hyn sydd eisiau dal i fwynhau byw’n annibynnol.

Bydd cynllun tai gofal ychwanegol Awel y Dyffryn yn agor yn nhymor yr hydref 2021 - datblygiad gan Grwp Cynefin mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych. Yn agos i’r siopau yng nghanol tref Dinbych, yn Awel y Dyffryn gall pobl dros 60 oed fyw mewn amgylchedd diogel a chartrefol gyda gwasanaethau gofal a chefnogaeth hyblyg yn hwylus wrth law.

Annibyniaeth - Cefnogaeth - Cymuned

Mae Awel y Dyffryn yn gynllun £12m sy’n cynnig holl fanteision bywyd modern mewn amgylchedd cyfforddus a diogel.

Gallwch barhau i fyw’n annibynnol yn un o’n 66 o fflatiau hunangynhwysol (self contained), gan wybod fod gofal a chefnogaeth wrth law 24 awr y dydd, os ydych ei angen. Rhoddir blaenoriaeth i drigolion Sir Ddinbych wrth osod y fflatiau.

Mae yno 42 o fflatiau dwy lofft a 24 o fflatiau un llofft, gyda gofal a chefnogaeth hyblyg y gellir ei deilwra o amgylch eich anghenion penodol fel y gallwch barhau i fyw’n annibynnol. Bydd ein staff bob amser yn ymateb yn ddoeth a sensitif wrth i’ch anghenion newid.

Awel y Dyffryn

Awel y Dyffryn

Tawelwch meddwl a chefnogaeth

Gallwch wneud cais am fflat yn Awel y Dyffryn os ydych ar hyn o bryd yn berchen ty neu yn denant. Gall ffrindiau a theulu fynd a dod yn ôl eu dymuniad a bydd digon o gyfleoedd ichi wneud ffrindiau newydd fel rhan o gymuned fywiog lle mae ardaloedd tu fewn a thu allan i gymdeithasu ynddynt. Mae cyfle hefyd i westeion aros dros nos am dâl bychan mewn llety not swît ar y safle.

Cewch fynd a dod fel a fynnoch gan barhau i fwynhau eich rhyddid a manteisio ar holl atyniadau’r ardal leol. Bydd gennych eich drws ffrynt eich hun – bydd eich fflat yn gartref clyd lle gallwch barhau i goginio, cwrdd ffrindiau a mwynhau eich annibyniaeth. Ym mhob fflat mae cegin, ardal fyw, ystafell molchi a llofft. Cynlluniwyd Awel y Dyffryn i’ch galluogi i fyw yn eich cartref eich hun mor hir â phosibl a’i gwneud yn haws ichi fyw’n annibynnol.

Trwy rentu fflat un neu ddwy lofft yn Awel y Dyffryn bydd gennych yr hawl i ddefnyddio lolfeydd cymunedol ar gyfer sgwrsio a chymdeithasu â phreswylwyr eraill. Gallwch hefyd fwynhau gweithgareddau wedi eu trefnu fel gwaith celf a chrefft, boreau coffi, dosbarthiadau ymarfer corff, cwisiau, canu corawl, garddio a sesiynau pontio’r cenedlaethau gyda phlant a phobl ifanc lleol.

Bwriad adnoddau Awel y Dyffryn yw hybu iechyd a lles fel rhan o’r gymuned ehangach, atal unigrwydd a gwella iechyd meddwl.

Caiff pryd canol dydd ei weini bob dydd yn y lle bwyta cymunedol gan roi cyfle i breswylwyr fwynhau pryd blasus a maethlon, cael sgwrs a rhoi’r byd yn ei le dros ginio.

Prif nodweddion:

 • Eich tenantiaeth a’ch drws ffrynt eich hun
 • Gofal a chefnogaeth 24 awr y dydd
 • Gweithgareddau a’r ymdeimlad o fyw mewn cymuned
 • Gwasanaeth larwm Careline 24 awr y dydd ym mhob fflat
 • Gwasanaeth cynnal a chadw 24 awr mewn argyfwng
 • Pob fflat gyda chegin gyflawn, ystafell molchi, llofft a lolfa
 • Adnoddau hwylus – cawodydd yr un lefel â’r llawr, lifftiau a storfa sgwteri
 • System atal mynediad i ddieithriaid
 • Ardaloedd cymunedol – lolfeydd a stafell weithgareddau
 • Stafell fwyta
 • Lle golchi dillad
 • Lle trin gwallt
 • Lle i ymwelwyr aros nos
 • Lle parcio
 • Cyfleusterau therapi
 • Gerddi hardd

Os ydych chi neu aelod o’ch teulu eisiau gwybod rhagor am Awel y Dyffryn, ffoniwch 0300 111 2122 neu e-bostiwch: post@grwpcynefin.org

Awel y Dyffryn
Awel y Dyffryn


Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Partneriaeth yw Tai Teg rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, a'r Parc…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy