Bwrdd Rheoli

Y Bwrdd Rheoli sy’n gyfrifol yn y pen draw am bob agwedd o weithgareddau’r Gymdeithas a bydd yn llywio gwaith y Gymdeithas yn unol â’i hamcanion a’i rheolau


Bwrdd_03022016

Aelodau’r Bwrdd Rheoli

John Arthur Jones
Gŵr o Lanrwst ac wedi ymddeol fel swyddog banc, John yw Cadeirydd y Gymdeithas.

Bob Jones
Un o denantiaid Grŵp Cynefin o Drefnant ger Dinbych ac mae’n hyfforddwr arbenigol yn y sector gofal a’r sector arlwyo a lletygarwch. Bob yw Cadeirydd y Pwyllgor Cwsmeriaid a Chymunedau.

Carys Edwards
Cyn Bennaeth Gwasanaethau Oedolion gyda Chyngor Sir Ynys Môn, mae Carys yn byw yn Y Parc, ger y Bala.

Chris Schoen
Mae Chris yn gweithio mewn swydd weinyddol yn Ysbyty Gwynedd, ac mae’n denant y Gymdeithas sy’n byw ym Mhenygroes.

Dafydd Lewis
Cyn-Gyfarwyddwr Corfforaethol â chyfrifoldeb am dai a gofal cymdeithasol yng Nghyngor Gwynedd, mae’n byw yn Nolgellau. Dafydd yw is-Gadeirydd y Gymdeithas.

Di Bushell
Cyn ymddeol roedd Di yn rheolwraig y Ganolfan Cyngor ar Bopeth ar Ynys Môn, Mae ganddi brofiad helaeth yn y trydydd sector. Mae’n byw yng Nghaernarfon.

John Pollard
Mae John yn uwch reolwr cadwraeth gyda CADW ac mae’n byw yn Llanllyfni ger Caernarfon.

Julia Hughes
Cyn gyfarwyddwr dysgu cymunedol ac oedolion yng Ngholeg Llandrillo, mae Julia yn byw yn Llangwyfan ger Dinbych. Julia yw Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio ac Adnoddau.

Melfyn Parry
Mae Melfyn yn ymgynghorydd ariannol hunangyflogedig ac mae’n byw yn Llangaffo, Ynys Môn. Melfyn yw is-Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio ac Adnoddau.

Paul Quirk
Roedd Paul yn bennaeth tai Cyngor Sir Ddinbych cyn iddo ymddeol. Mae’n byw yn Ninbych.


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Newidiadau Budd-dal »

Yn ddiweddar mae’r Llywodraeth wedi pasio’r Ddeddf Diwygio Lles sy’n cyflwyno toriadau ar draws ystod eang o fudd-daliadau. Mae rhai o’r prif newidiadau i’w gweld isod, gyda linc i wefan “Mae eich Budd Daliadau yn Newid” sy’n darparu…


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy