Bwrdd Rheoli

Y Bwrdd Rheoli sy’n gyfrifol yn y pen draw am bob agwedd o weithgareddau’r Gymdeithas a bydd yn llywio gwaith y Gymdeithas yn unol â’i hamcanion a’i rheolau.


KFP_4750

Aelodau’r Bwrdd Rheoli

Dafydd Lewis (Cadeirydd)

Cyn-Gyfarwyddwr Corfforaethol â chyfrifoldeb am dai a gofal cymdeithasol yng Nghyngor Gwynedd, mae’n byw yn Nolgellau.

Carys Edwards (is-Gadeirydd)

Cyn Bennaeth Gwasanaethau Oedolion gyda Chyngor Sir Ynys Môn, mae Carys yn byw yn Y Parc, ger y Bala.

Chris Schoen (Cadeirydd y Pwyllgor Cwsmeriaid a Chymunedau)

Cyn ymddeol, roedd Chris yn gweithio mewn swydd weinyddol yn Ysbyty Gwynedd. Un o denantiaid Grŵp Cynefin o Benygroes.

Julia Hughes (Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio ac Adnoddau)

Cyn gyfarwyddwr dysgu cymunedol ac oedolion yng Ngholeg Llandrillo, mae Julia yn byw yn Llangwyfan ger Dinbych.

John Arthur Jones

Gŵr o Lanrwst ac wedi ymddeol fel swyddog banc.

Bob Jones

Un o denantiaid Grŵp Cynefin o Drefnant ger Dinbych ac mae’n hyfforddwr arbenigol yn y sector gofal a’r sector arlwyo a lletygarwch.

Paul Quirk

Roedd Paul yn bennaeth tai Cyngor Sir Ddinbych cyn iddo ymddeol. Mae’n byw yn Ninbych.

Nia Hughes

Cyfarwyddwr Cyllid Cynorthwyol gyda Muir Group Housing Association. Mae’n byw yng Nghaer.

Llinos Iorwerth

Cyfarwyddwr cwmni ATEB Cymru a chyn-Bennaeth Cyfathrebu i Gartrefi Cymunedol Gwynedd. Mae Llinos yn byw yn Llangristiolus, Ynys Mon.

Elen Llwyd Williams

Cyfarwyddwr Gweithredol gyda chwmni datblygu economaidd Menter a Busnes. Mae’n byw ym Mhorthmadog, Gwynedd.


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy