Bwrdd Rheoli

Y Bwrdd Rheoli sy’n gyfrifol yn y pen draw am bob agwedd o weithgareddau’r Gymdeithas a bydd yn llywio gwaith y Gymdeithas yn unol â’i hamcanion a’i rheolau.


Aelodau’r Bwrdd Rheoli

Dafydd Lewis (Cadeirydd)

Cyn-Gyfarwyddwr Corfforaethol â chyfrifoldeb am dai a gofal cymdeithasol yng Nghyngor Gwynedd, mae’n byw yn Nolgellau.

Carys Edwards (Is-Gadeirydd)

Cyn Bennaeth Gwasanaethau Oedolion gyda Chyngor Sir Ynys Môn, mae Carys yn byw yn Y Parc, ger y Bala.

Chris Schoen (Cadeirydd y Pwyllgor Cwsmeriaid a Chymunedau)

Cyn ymddeol, roedd Chris yn gweithio mewn swydd weinyddol yn Ysbyty Gwynedd. Un o denantiaid Grŵp Cynefin o Benygroes.

Julia Hughes (Chair of Audit & Risk Committee)

Cyn gyfarwyddwr dysgu cymunedol ac oedolion yng Ngholeg Llandrillo, mae Julia yn byw yn Llangwyfan ger Dinbych.

John Arthur Jones

Gŵr o Lanrwst ac wedi ymddeol fel swyddog banc.

Llinos Iorwerth

Perchennog cwmni ATEB Cymru a chyn-Bennaeth Cyfathrebu i Gartrefi Cymunedol Gwynedd. Mae Llinos yn byw yn Llangristiolus, Ynys Mon.

Elen Llwyd Williams

Cyfarwyddwr Gweithredol gyda chwmni datblygu economaidd Menter a Busnes. Mae’n byw ym Mhorthmadog, Gwynedd.

Clifton Robinson

Mae Clifton wedi bod yn Gadeirydd Bwrdd Prawf Gogledd Cymru, cyfarwyddwr cymdeithas dai, aelod Bwrdd am 9 mlynedd yn Cartrefi Conwy, a cyn iddo ymddeol yn 2016, yn Brif Weithredwr ‘Housing Diversity Network’ – menter gymdeithasol yn hyfforddi a mentora yn y maes cydraddoldeb gydag aelodaeth o dros 100 o gymdeithasau tai ledled Lloegr.

Geraint George

Profiad helaeth o ran trawsnewid gwasanaethau, a dod o hyd i arbedion a gweithredu hynny. Yn cynrychioli Grŵp Cynefin ar Fwrdd Canllaw. Mae’n byw yn Bontnewydd.

Jane Lewis

Profiad helaeth yn y maes Cyllid a Rheolaeth Trysorlys o fewn y sector iechyd, ac wedi bod yn aelod o sawl Bwrdd. Aelod Cymrawd o’r Chartered Institute of Management Accountants. Mae Jane yn byw yng Nghaer.

Mike Corfield

Ymgynghorydd annibynnol gyda chwmni sy’n cynnig cefnogaeth i gwmnïau ddatblygu mewn amrywiol feysydd, e.e. rheoli newid, datblygu arweinyddiaeth, twf ac arallgyfeirio. Wedi gweithio mewn ystod o Awdurdodau Lleol a Chymdeithasau Tai yng Ngogledd Orllewin Lloegr. Is-gadeirydd Culture Warrington, Cadeirydd Pwyllgor Cyllid, Archwilio a Risg Culture Warrington, aelod o Fwrdd Cymdeithas Dai Arcon. Mae’n byw yn Warrington.

Tony Jones

Rheolwr Gwasanaethau Asedau gyda Grŵp Tai Muir, gyda phrofiad helaeth yn y diwydiant adeiladu a’r maes tai cymdeithasol mewn Awdurdod Lleol yn y gogledd a Chymdeithas Dai. Aelod o nifer o gyrff proffesiynol megis yr Institute for Fire Safety Management. Mae’n byw yn Wrecsam.


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy