Perfformiad


Adroddiad Blynyddol

Mae’n adroddiadau blynyddol yn dangos y cynnydd a wnaethom dros y flwyddyn tuag at gyflawni ein nodau ac amcanion strategol.

Adroddiad Blynyddol 2017/18

Adroddiad Blynyddol 2016/17

Adroddiad Blynyddol 2015/16

Adroddiad Blynyddol 2014/15

‘Gwneud Gwahaniaeth’: Cynllun Corfforaethol 2017 - 2020

Mae’r cynllun corfforaethol yn egluro’r math o sefydliad rydym eisiau bod, ac wedi gosod blaenoriaethau i’w gweithredu dros gyfnod o 3 mlynedd. Gallwch lawrlwytho copi yma.

Gelwir y blaenoriaethau yma’n ‘nodau strategol’, ac mae nodau strategol Grŵp Cynefin yn cynnwys:

• Cartrefi o Safon: Byddwn yn darparu cartrefi fforddiadwy o safon uchel sydd yn diwallu anghenion lleol

• Gwasanaethau Rhagorol: Byddwn yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol yn gyson ar draws y grŵp

• Gwella Bywydau: Byddwn yn darparu cymorth a chyfleoedd i bobl

• Cynnal Cymunedau: Byddwn yn ymgysylltu â chymunedau lleol a bod yn gatalydd ar gyfer newid cadarnhaol

• Rheoli’n Effeithiol: Byddwn yn arddangos arferion Arweinyddiaeth, llywodraethu a rheolaeth gorau fel grŵp

Dangosyddion Perfformiad

Byddwn yn cyhoeddi ein perfformiad yn flynyddol a chwarterol yn erbyn ein prif ddangosyddion perfformiad, a gallwch lawrlwytho copiau o’r canlyniadau diweddaraf yma.

Perfformiad Chwarter 1 2017/18

Perfformiad 2016/17

Asesiad Rheoleiddiol

Mae gan Weinidogion Cymru bwerau i reoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymdeithasau Tai) yng Nghymru mewn perthynas â’u darpariaeth tai, ac mewn perthynas â materion yn ymwneud â llywodraethu a rheolaeth ariannol. Cynhelir asesiad blynyddol i ystyried pa mor effeithiol yw cymdeithasau tai o fodloni’r materion hynny. Cyhoeddwyd barn reoleiddiol Llywodraeth Cymru o Grŵp Cynefin, a gellir gweld copi o’r adroddiad yma.

Rydym wedi derbyn dyfarniad ‘Safonol’ ar gyfer Llywodraethu a Gwasanaethau ac ar gyfer Hyfywedd Ariannol sef y y statws rheoliadol uchaf y gellir ei gyrraedd.

Hunan Arfarniad o’n Gwasanaethau

Fel rhan o’n proses Gynllunio Busnes flynyddol, byddwn yn hunanarfarnu ein holl wasanaethau, sydd yn golygu cymryd golwg gonest ar yr hyn y gwnaethom ei gyflawni. Mae’r broses yn cynnwys edrych yn fanwl ar ein perfformiad, adnabod llwyddiannau ar hyn wnaethom yn dda, ynghyd â’r hyn sydd angen ei wella. Gallwch ddarllen ein adroddiad diweddaraf yma.


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy