Tîm Arweinyddiaeth

Y Tîm Arweinyddiaeth sy’n gyfrifol am reoli’r Grŵp o ddydd i ddydd mewn ffordd sy’n gyson â’r amcanion, canllawiau a’r hawliau a ddirprwywyd iddynt gan y Bwrdd Rheoli.


Cropped_ir_we

Prif Weithredwr: Shan Lloyd Williams

Prif gyfrifoldebau: arwain a rheoli busnesau’r grŵp, cefnogi’r Bwrdd Rheoli, gweithredu fel llysgennad a hyrwyddo’r sefydliad

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Busnes: Bryn Ellis

Prif gyfrifoldebau: cynllunio busnes, perthynas â benthycwyr, rheolaeth ariannol, technoleg gwybodaeth, adnoddau dynol ac archwilio mewnol

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol: Carina Roberts

Prif gyfrifoldebau: gwasanaeth cwsmer, rheolaeth tai, perthynas â thenantiaid, datblygu cymunedol, cefnogi pobl, Gofal a Thrwsio

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Adfywio: Dylan Roberts

Prif gyfrifoldebau: asedau tai, rhaglen datblygu, tai fforddiadwy, Hwyluswyr Tai Gwledig, buddsoddi mewn cymunedau

Pennaeth Cyllid: Nia Owen

Prif gyfrifoldebau: adnoddau ariannol, portfolio benthyciadau, cyfrifon statudol, rheolaeth trysorlys

Pennaeth Gwasanaeth Tai: Noela Jones

Prif gyfrifoldebau: gweithrediadau tai, gwasanaethau landlord, cyfranogiad tenantiaid


Darllenwch Adroddiad Tryloywder Tâl gan CHC yma.


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy