Tîm Arweinyddiaeth

Y Tîm Arweinyddiaeth sy’n gyfrifol am reoli’r Grŵp o ddydd i ddydd mewn ffordd sy’n gyson â’r amcanion, canllawiau a’r hawliau a ddirprwywyd iddynt gan y Bwrdd Rheoli.


009_lower_res

Prif Weithredwr: Walis George

Prif gyfrifoldebau: arwain a rheoli busnesau’r grŵp, cefnogi’r Bwrdd Rheoli, gweithredu fel llysgennad a hyrwyddo’r sefydliad

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Busnes: Bryn Ellis

Prif gyfrifoldebau: cynllunio busnes, perthynas â benthycwyr, rheolaeth ariannol, Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, adnoddau dynol, archwilio mewnol, cysylltiadau cyhoeddus

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol: Carina Roberts

Prif gyfrifoldebau: gwasanaeth cwsmer, rheolaeth tai, perthynas â thenantiaid, datblygu cymunedol, cefnogi pobl, Gofal a Thrwsio

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Adfywio: Rhys Dafis

Prif gyfrifoldebau: asedau tai, rhaglen datblygu, tai fforddiadwy, Hwyluswyr Tai Gwledig, buddsoddi mewn cymunedau

Pennaeth Cyllid: Nia Owen

Prif gyfrifoldebau: adnoddau ariannol, portfolio benthyciadau, cyfrifon statudol, rheolaeth trysorlys

Pennaeth Gwasanaeth Tai: Noela Jones

Prif gyfrifoldebau: gweithrediadau tai, gwasanaethau landlord, cyfranogiad tenantiaid


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Newidiadau Budd-dal »

Yn ddiweddar mae’r Llywodraeth wedi pasio’r Ddeddf Diwygio Lles sy’n cyflwyno toriadau ar draws ystod eang o fudd-daliadau. Mae rhai o’r prif newidiadau i’w gweld isod, gyda linc i wefan “Mae eich Budd Daliadau yn Newid” sy’n darparu…


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy