Aelodaeth

Mae Grŵp Cynefin yn atebol i’r gymuned leol drwy aelodau’r Gymdeithas. Bydd Cyfarfod Blynyddol o’r aelodau yn dewis rhai i wasanaethu ar y Bwrdd Rheoli. Rydym yn chwilio am unigolion a sefydliadau i ymuno â ni fel ein bod yn fwy atebol i’r cymunedau lleol.


PWY ALL YMUNO?

  • Unigolion
  • Grwpiau, mudiadau a sefydliadau lleol megis Cynghorau Cymuned a Thref
  • Tenantiaid

Ni all neb sy’n gweithio nac yn gwerthu gwasanaeth i Grŵp Cynefin fod yn aelod.

BETH YW’R GOST?

Am dâl aelodaeth o £1.00 yn unig gall unigolion a mudiadau lleol ymuno â Grŵp Cynefin. Bydd pob cyfranddaliwr yn:

  • derbyn copi o Adroddiad Blynyddol a Rheolau Cofrestredig y Gymdeithas a gwahoddiad i’r Cyfarfod Blynyddol neu Gyfarfod Cyffredinol
  • gweithredu, bob amser, er budd y gymdeithas ac er budd y gymuned, fel gwarcheidwaid amcanion y gymdeithas.

SUT MAE YMUNO?

Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais, cysylltwch â’r Swyddfa Gofrestredig, Tŷ Silyn, Penygroes, Caernarfon, LL54 6LY, ffoniwch 0300 111 2122, neu trwy e-bost; post@grwpcynefin.org


Dogfennau


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy