Adborth, Canmol a Chwyno

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni pan mae ein gwasanaeth yn disgyn islaw’r safon gofynnol. Bydd hyn yn ein cynorthwyo i wella safon y gwasanaeth.

Rydym yn anelu i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i’n tenantiaid ac aelodau’r cyhoedd, ond weithiau fe geir rhai achosion lle nad ydych yn gwbl fodlon. Efallai y byddwch yn dymuno mynd â’r mater ymhellach a chwyno am y gwasanaeth yr ydych wedi ei dderbyn, megis:

 • y modd y mae polisïau’r Grŵp yn cael eu gweithredu
 • y modd y mae swyddog yn delio â phroblem benodol
 • y gwasanaeth a dderbyniwyd
 • diffyg gweithredu gan y Grŵp

Byddwn yn:-

 • gwrando arnoch
 • ymchwilio i bob cwyn yn drylwyr
 • cydnabod ac yn dysgu o’n camgymeriadau
 • yn ceisio gwella ein gwasanaethau yn barhaus
 • ymddiheuro pan fo camgymeriadau yn cael eu gwneud, ac yn gwneud yr hyn a allwn ni i gywiro pethau.

Canmoliaeth

Hoffwn gael gwybod os ydych wedi cael eich plesio gyda’n gwasanaeth. Gallwn ddefnyddio’r esiamplau yma i rannu ymarfer da ac i annog gwelliant parhaus ymysg ein staff.

Sut i gwyno amdanom neu i ganmol

Gallwch wneud cwyn neu ganmol mewn nifer o ffyrdd, boed wyneb yn wyneb, dros y ffôn, mewn ysgrifen, trwy ffacs neu e-bost, trwy gysylltu â’r adran berthnasol. Er enghraifft os yw contractwr heb ddod i wneud y gwaith gellir datrys y broblem yn syth trwy gysylltu â’r tîm gwasanaethau cwsmer.

Os hoffech wneud cwyn ffurfiol, cysylltwch â’r Tîm Gwasanaethau Cwsmer ar 0300 111 2122, neu e-bostiwch cwynion@grwpcynefin.org

Os na lwyddwn i ddatrys eich cwyn mewn ffordd sy’n eich bodloni, gallwch gwyno i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Mae’r Ombwdsmon yn disgwyl i chi gyflwyno eich pryderon i’n sylw ni yn gyntaf, a rhoi’r cyfle i ni gywiro pethau. Gallwch gysylltu â’r Ombwdsmon fel hyn:

 • ffôn: 0845 601 0987
 • e-bost: ask@ombudsman-wales.org.uk
 • y wefan: www.ombudsman-wales.org.uk
 • ysgrifennu at: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, 1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed CF35 5LJ


Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy