Ymgynghoriad Hen Safle’r Orsaf, Bethesda

Ymgynghoriad cyn-cyflwyno cais cynllunio


Mae Grŵp Cynefin yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio llawn ar gyfer codi 17 o gartrefi, addasu’r mynedfa presennol a ffordd fynediad mewnol, atgyfnerthu llwybr Hawl Tramwy Cyhoeddus, draenio a marcio plotiau ar dir Hen safle’r Orsaf, Ffordd Station, Bethesda, Gwynedd. Rydym yn gwahodd preswylwyr i roi sylwadau ar y cynlluniau arfaethedig fel rhan o gyhoeddusrwydd ac ymgynghoriad cyn gwneud cais am ganiatâd cynllunio (Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012).

Bydd sylwadau a dderbynnir yn cael eu cynnwys mewn Adroddiad Ymgynghori Cyn Cais i gyd-fynd â‘r cais cynllunio, yn nodi sut yr ymdriniwyd ag unrhyw sylwadau.

Bydd y cyfnod ymgynghori yn cychwyn ar 20 Medi 2017 a bydd yn dod i ben ar 18 Hydref 2017. Dylid gwneud sylwadau yn ystod y cyfnod hwn yn unig.

Cynhelir diwrnod agored ar 27 Medi rhwng 3.30pm a 6.30pm yn Neuadd Ogwen, Stryd Fawr, Bethesda. LL57 3AN

Dyma gyfle i bartïon â diddordeb drafod y cynlluniau gyda chynrychiolwyr o Grŵp Cynefin.

Gallwch lawrlwytho’r holl ddogfennau perthnasol ar gyfer yr ymgynghoriad ar ochr dde y dudalen yma, ac os ydych am wneud sylw ar y cynlluniau, gallwch gwblhau’r ffurflen isod neu ebostio datblygu@grwpcynefin.org

Nodwch: Gofynnir i chi ddarparu manylion personol ynghyd â’ch sylwadau ar gyfer monitro, ond yn unol â’r Ddeddf Gwarchod Data 1998 byddwn yn celu cyfeiriadau a gwybodaeth gyswllt arall am unigolion preifat yn yr Adroddiad am yr Ymgynghoriad cyn ei gyhoeddi.

Ffurflen Sylwadau


Rhowch y gair a welwch yn y llun isod:Hwyluswyr Tai Gwledig »

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd oherwydd prinder tai fforddiadwy ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr allweddol lleol.


Gwybodaeth am Fudd-daliadau »

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi crynhoi y prif fudd-daliadau sydd ar gael isod, ond os ydych yn dal yn ansicr am unrhyw agwedd, cysylltwch â ni.


Adborth, Canmol a Chwyno »

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth gredwch chi yr ydym ni’n ei wneud yn dda a lle rydym ni angen gwella.


Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am…

Mwy

Gwneud Cais am Waith Trwsio

Mae Grŵp Cynefin yn darparu gwasanaeth trwsio tai ac yn ymrwymo i ddarparu eiddo sydd mewn cyflwr…

Mwy

Swyddi a Gyrfaoedd

Mae Grŵp Cynefin yn cynnig cyfle i unigolion sy’n awyddus i ddatblygu gyrfa yn y maes tai mewn…

Mwy

Manylion Cyswllt

Oes gennych chi gwestiwn neu angen cymorth i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen? Yna,…

Mwy