• Y swydd orau erioed - gweithio gyda tenantiaid hŷn Grŵp Cynefin

  Uchafbwyntiau Diwrnod Tenantiaid Hŷn Grŵp Cynefin 2019…mwy
 • Datblygiad pobl hŷn newydd Gwynedd yn dod â manteision economaidd

  Mae Hafod y Gest, datblygiad £7.8 miliwn cymdeithas dai Grŵp Cynefin newydd agor ei ddrysau…mwy

 • Teuluoedd yn ymgartrefu yn Bron Gwynedd, Bethel

  Mae pedwar teulu balch bellach wedi ymgartrefu yn eu cartrefi Grŵp Cynefin newydd ym Methel, ger Caernarfo…mwy

 • PWYSIG – Bydd y Tîm Cyswllt Cynefin mewn cyfarfod rhwng 2.00pm a 5.00pm prynhawn heddiw (Mercher 10/07/2019). O ganlyniad bydd y Gymdeithas ond yn gallu delio â galwadau argyfwng yn unig yn ystod y cyfnod yma. Os oes gennych argyfwng, ffoniwch y rhif arferol: 0300 111 2122. Anogwn chi os gwelwch yn dda i gysylltu'r diwrnod canlynol oni bai bod gennych argyfwng. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustod a diolch yn fawr am eich cydweithrediad. 
  
   

Ein nod yw darparu cartrefi a gwasanaethau rhagorol a datblygu cymunedau cynaliadwy lle mae pobl yn dymuno byw


Tai Gofal Ychwanegol

Credwn fod pawb yn haeddu ymddeoliad hapus, heb straen, gyda ffrindiau o’u cwmpas ac amser i fwynhau pleserau bywyd. Mae gan Grŵp Cynefin pedwar cynllun Gofal Ychwanegol, sef Penucheldre yng Nghaergybi, Llys Awelon yn Rhuthun, Awel y Coleg yn Y Bala a Hafod y Gest, ym Mhorthmadog. Rydym hefyd yn datblygu cynllun arall yn Dinbych, Awel y Dyffryn, fydd yn agor yn 2020.

Mwy…Darganfod

Tudalennau o ddiddordeb

Tai Gofal Ychwanegol

Credwn fod pawb yn haeddu ymddeoliad hapus, heb straen, gyda ffrindiau o’u cwmpas ac amser i fwynhau pleserau bywyd. Mae gan Grŵp Cynefin bedwar cynllun Gofal Ychwanegol, sef Penucheldre yng Nghaergybi, Llys Awelon yn Rhuthun, Awel y Coleg yn Y Bala a Hafod y Gest, ym Mhorthmadog. Rydym hefyd yn…

Mwy

Taclo Digartrefedd

Digartrefedd yw’r ffurf fwyaf eithafol o allgau cymdeithasol, a gall gael effaith niweidiol ar berson. Mae Grŵp Cynefin yn cefnogi nifer o brosiectau er mwyn ceisio lleihau digartrefedd.

Mwy

Prosiect Bus Stop

Mae Bus Stop yn brosiect datblygu cymunedol symudol.

Mwy

Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Lansiwyd cofrestr Tai Teg mewn partneriaeth rhwng cymdeithasau tai’r rhanbarth, yr awdurdodau lleol, ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol er mwyn symleiddio’r dull y mae pobl yn gwneud cais am gartref fforddiadwy.

Mwy

Cefnogaeth i Denantiaid

Mae Grŵp Cynefin yn darparu sawl cynllun cefnogaeth, mae dau yn benodol (un yn Gwynedd ac un yn Sir Ddinbych) yn cynnig cefnogaeth unigolion i allu byw yn eu cartref.

Mwy

Grŵp Cynefin

Aelodau'r Grŵp

Mae Grŵp Cynefin yn riant‐gorff i ddau is‐gwmni, Canllaw a Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych, ac mae brand arall yn bodoli o fewn y grŵp, Gorwel.


Canllaw

Cymorth i fyw yn annibynnol.Canolfan Fenter Congl Meinciau

Rhan o brosiect “Tai, iaith, gwaith”, mae’r ganolfan ar safle wrth…


Gorwel

Mae Gorwel yn darparu ystod o wasanaethau cymorth i bobl hŷn, pobl sy'n…Tudalennau eraill

Hwyluswyr Tai Gwledig

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd…

Gwybodaeth am Fudd-daliadau

A ydych chi'n sicr eich bod yn derbyn y budd-daliadau rydych yn gymwys i'w derbyn? Rydym wedi…

Adborth, Canmol a Chwyno

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth…