• Gweinidog yn lansio Asiantaeth Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych

  Mae Lesley Griffiths Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi wedi lansio’n swyddogol asiantaeth Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych..….Mwy
 • Tenant newydd Caffi Congl yw’r diweddaraf i ymuno â chanolfan fenter lwyddiannus

  Mae canolfan fenter lwyddiannus yng Ngwynedd wedi croesawu ei denant diweddaraf.Mwy
 • Byw yn Annibynnol - gêm fwrdd newydd yn adlewyrchu bywyd go iawn

  Mae gêm fwrdd newydd sbon wedi cael ei lansio sy’n amlygu realiti byw’n annibynnol i bobl ifanc yng ngogledd Cymru… Mwy
 • Y gwaith o adeiladu swyddfa newydd sbon Grŵp Cynefin yn Ninbych wedi cychwyn

  Mae’r gwaith o adeiladu wedi cychwyn, gan gadarnhau ymrwymiad y gymdeithas i fuddsoddi a chefnogi ardaloedd fel Dyffryn Clwyd.….Mwy

Ein nod yw darparu cartrefi a gwasanaethau rhagorol a datblygu cymunedau cynaliadwy lle mae pobl yn dymuno bywDarganfod

Tudalennau o ddiddordeb

Tai Gofal Ychwanegol

Credwn fod pawb yn haeddu ymddeoliad hapus, heb straen, gyda ffrindiau o’u cwmpas ac amser i fwynhau pleserau bywyd. Mae gan Grŵp Cynefin 3 cynllun Gofal Ychwanegol, sef Penucheldre yng Nghaergybi, Llys Awelon yn Rhuthun ac Awel y Coleg yn Y Bala.

Mwy

Taclo Digartrefedd

Digartrefedd yw’r ffurf fwyaf eithafol o allgau cymdeithasol, a gall gael effaith niweidiol ar berson. Mae Grŵp Cynefin yn cefnogi nifer o brosiectau er mwyn ceisio lleihau digartrefedd.

Mwy

Prosiect Bus Stop

Mae Bus Stop yn brosiect datblygu cymunedol symudol rhad ac am ddim, sy’n gyfrinachol ac yn agored i unrhyw un sy’n byw o fewn Sir Ddinbych a Conwy.

Mwy

Cartrefi i Brynu / Rhent Canolraddol

Mae Grŵp Cynefin yn gweithredu nifer o gynlluniau cartrefi fforddiadwy ar draws gogledd Cymru, am fwy o wybodaeth, dilynwch y linc perthnasol.

Mwy

Cefnogaeth i Denantiaid

Mae Grŵp Cynefin yn darparu sawl cynllun cefnogaeth, mae dau yn benodol (un yn Gwynedd ac un yn Sir Ddinbych) yn cynnig cefnogaeth unigolion i allu byw yn eu cartref.

Mwy

Grŵp Cynefin

Aelodau'r Grŵp

Mae Grŵp Cynefin yn riant‐gorff i ddau is‐gwmni, Canllaw a Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych, ac mae brand arall yn bodoli o fewn y grŵp, Gorwel.


Canllaw

Cymorth i fyw yn annibynnol.


Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych

Y weledigaeth ar draws mudiad Gofal a Thrwsio yw y dylai pob person hyn…


Canolfan Fenter Congl Meinciau

Rhan o brosiect “Tai, iaith, gwaith”, mae’r ganolfan ar safle wrth…


Gorwel

Mae Gorwel yn darparu ystod o wasanaethau cymorth i bobl hŷn, pobl sy'n…Tudalennau eraill

Hwyluswyr Tai Glwedig

Mae nifer o ardaloedd gwledig yn pryderu ynglyn â‘r effeithiau diwylliannol ac economaidd…

Newidiadau Budd-dal

Yn ddiweddar mae’r Llywodraeth wedi pasio’r Ddeddf Diwygio Lles sy’n cyflwyno toriadau ar…

Adborth, Canmol a Chwyno

Rydym bob amser yn anelu i ddarparu gwasanaethau rhagorol, ond ni allwn wneud hyn heb wybod beth…